Παιδεία και Δια Βίου Μάθηση

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ίδρυση και λειτουργία βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδότοπων και δείτε πως μπορείτε να αιτηθείτε την ένταξη παιδιών στους σταθμούς του Δήμου.

 • Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρους του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. .
 • Βάσει του αρ. 10 παρ.3 του Ν.3230/2004 η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να ενεργεί δειγματολογικό έλεγχο στις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται.
 • Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών εκδίδεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από τον Δήμο
 • Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή αντίγραφα αρμοδίως επικυρωμένα) θα πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί.
 • Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:1. Αίτηση του νομικού προσώπου που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμου υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Κέντρου, την έδρα, το μέγιστο αριθμό φιλοξενουμένων βρεφών, νηπίων και παιδιών με αναπηρία καθώς και τον συγκεκριμένο σκοπό της μονάδας.
2. Καταστατικό του Νομικού προσώπου.
3. Βεβαίωση ορισμού υπευθύνου του νομικού προσώπου και ορισμού υπευθύνου του Β.Σ.Ο.Φ.
4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του υπευθύνου του νομικού προσώπου, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίαση, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και εκ δόλου σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.(Υφίσταται δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία μας). 
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του υπευθύνου του Β.Σ.Ο.Φ. ότι δε διώκεται και δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
6. Μισθωτήριο συμβόλαιο, θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης
7. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου, από την Πολεοδομία 
8. Κάτοψη των χώρων όπου θα λειτουργήσει ο Β.Σ.Ο.Φ., υπογεγραμμένη από μηχανικό και υπεύθυνη δήλωσή του ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της Π1β/Γ.Π.οικ.116847/2002 (ΦΕΚ 1519/4-12-2002 τ.β’) Υπουργικής Απόφασης και ότι το κτίριο είναι στατικά επαρκές.
9. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
10. Υπεύθυνη Δήλωση του νομικού προσώπου για: α) επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα φιλοξενούνται τα παιδιά, β) τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα που  θα λειτουργούν και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και γ) το προσωπικό που θα προσληφθεί στο Σταθμό.
11. Κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.
Υπεύθυνο Γραφείο:Διεύθυνση κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού
Γραφείο: Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δυτικής Λέσβου
Διεύθυνση: Καλλονή, Κεντρικό Δημαρχείο
Τηλέφωνα: 2253350219-220-210-217
E-mail: kentrokoinotitasd.lesvou@gmail.com

• Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή αντίγραφα αρμοδίως επικυρωμένα) θα πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί.
• Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:1. Αίτηση του νομικού προσώπου που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμου υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Κέντρου, την έδρα, το μέγιστο αριθμό φιλοξενουμένων βρεφών, νηπίων και παιδιών με αναπηρία καθώς και τον συγκεκριμένο σκοπό της μονάδας.
2. Καταστατικό του Νομικού προσώπου.
3. Βεβαίωση ορισμού υπευθύνου του νομικού προσώπου και ορισμού υπευθύνου του Β.Σ.Ο.Φ.
4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του υπευθύνου του νομικού προσώπου, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίαση, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και εκ δόλου σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.(Υφίσταται δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία μας). 
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του υπευθύνου του Β.Σ.Ο.Φ. ότι δε διώκεται και δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
6. Μισθωτήριο συμβόλαιο, θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης
7. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου, από την Πολεοδομία 
8. Κάτοψη των χώρων όπου θα λειτουργήσει ο Β.Σ.Ο.Φ., υπογεγραμμένη από μηχανικό και υπεύθυνη δήλωσή του ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της Π1β/Γ.Π.οικ.116847/2002 (ΦΕΚ 1519/4-12-2002 τ.β’) Υπουργικής Απόφασης και ότι το κτίριο είναι στατικά επαρκές.
9. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
10. Υπεύθυνη Δήλωση του νομικού προσώπου για: α) επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα φιλοξενούνται τα παιδιά, β) τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα που  θα λειτουργούν και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και γ) το προσωπικό που θα προσληφθεί στο Σταθμό.
11. Κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.
Υπεύθυνο Γραφείο:Διεύθυνση κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού
Γραφείο: Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δυτικής Λέσβου
Διεύθυνση: Καλλονή, Κεντρικό Δημαρχείο
Τηλέφωνα: 2253350219-220-210-217
E-mail: kentrokoinotitasd.lesvou@gmail.com

Παρατηρήσεις:

• Εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με απόφαση του Δημάρχου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας, ότι η Μονάδα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχει εκπρόσωπος του συλλογικού οργάνου των ιδιοκτητών Μ.Φ.Π.Α.Δ.
• Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. .
• Βάσει του αρ. 10 παρ.3 του Ν.3230/2004 η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να ενεργεί δειγματολογικό έλεγχο στις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται.

Αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φ.Π.Α.Δ είναι απαραίτητη όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία:
• Ο αριθμός των βρεφών- νηπίων που μπορεί να φιλοξενεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.
• Η κτιριακή υποδομή της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.(Διαρρυθμίσεις, προσθήκες κ.λ.π.)
• Το καθεστώς ιδιοκτησίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
• Η διεύρυνση / επέκταση ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
• Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Στην περίπτωση μεταβολής των δύο πρώτων στοιχείων είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων αυτοψία των χώρων από την Επιτροπή Καταλληλότητας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τροποποιήσεις είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία της Μονάδας.
Στην περίπτωση μεταβολής των τριών τελευταίων στοιχείων η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, για να εκδώσει αναθεωρημένη άδεια ως προς τα τροποποιούμενα στοιχεία, χωρίς ωστόσο να απαιτείται κάποια άλλη περαιτέρω διαδικασία.
Σε περίπτωση συστέγασης Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. με νηπιαγωγείο του ίδιου ιδιοκτήτη, αυτή θα γνωστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• α) ο αριθμός των παιδιών και στις δύο δομές να μην υπερβαίνει τον αριθμό της δυναμικότητας της αρχικής άδειας της Μονάδας και
• β)οι εναπομείναντες χώροι της Μονάδας να καλύπτουν τις ανάγκες αυτής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Υπεύθυνο Γραφείο:Διεύθυνση κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού
Γραφείο: Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δυτικής Λέσβου
Διεύθυνση: Καλλονή, Κεντρικό Δημαρχείο
Τηλέφωνα: 2253350219-220-210-217
E-mail: kentrokoinotitasd.lesvou@gmail.com

Παρατηρήσεις:
• Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
• Βάσει του αρ. 10 παρ.3 του Ν.3230/2004 η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να ενεργεί δειγματολογικό έλεγχο στις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται.

Για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου:

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:1. Αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση.
2. Περιγραφή του διακριτικού τίτλου της Μονάδας
3.
– Για τα υφιστάμενα κτήρια:
Σειρά των θεωρημένων από την αρμόδια πολεοδομία σχεδίων μελετών της σχετικής αδείας (έντυπα και αν αυτό είναι δυνατόν και ηλεκτρονικά). ◦ Υποβολή της σχετικής άδειας ανέγερσής τους και της σχετικής άδειας διαρρυθμίσεων ή επισκευών ή τακτοποίησης ,σε περίπτωση που απαιτούνται, καθώς και της βεβαίωσης νομιμότητας και δυνατότητάς τους να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, με απαίτηση έκδοσης από το αρμόδιο γραφείο πολεοδομίας άδειας νέας χρήσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.(Όλες οι αναφερόμενες άδειες και βεβαιώσεις εκδίδονται από την αρμόδια πολεοδομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις).
– Για τα νεοαναγειρόμενα κτήρια:
Σχέδια μελετών της άδειας δόμησης (έντυπα και αν αυτό είναι δυνατόν και ηλεκτρονικά), θεωρημένα από την αρμόδια Πολεοδομία. Τα υποβαλλόμενα σχέδια και μελέτες εκπονούνται και συντάσσονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις. ◦ Υποβολή της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης, εκδιδόμενες από την αρμόδια πολεοδομία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ◦ Τα ανωτέρω (α) και (β) υποβάλλονται και σε περίπτωση κατασκευής, προσθήκης ή επέκτασης σε υφιστάμενο κτήριο.
4. Τεχνική Έκθεση μηχανικού σε δύο (2) αντίγραφα που να περιλαμβάνει: –
την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου,
– την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου,
-τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης,
– πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα,
– τον αριθμό των παιδιών (βρεφών και νηπίων) κατά ηλικία, που θα εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ., πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους, (π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φαγητό κ.λ.π.),
– Μετά την προέγκριση των σχεδίων από πλευράς λειτουργικότητας από την αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας, αυτά υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ή Πολεοδομικό Γραφείο για την έκδοση της άδειας δόμησης.
Μετά την έκδοση της άδειας δόμησης και όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο εξοπλισμός του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου και χορηγηθεί η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. πραγματοποιείται αυτοψία από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας και στη συνέχεια υποβάλλεται αντίγραφο της σχετικής άδειας, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομία για τη βεβαιωμένη ολοκλήρωση των εργασιών.
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο.
6. Εσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας της μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπευθύνου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωσή του με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο παρ. Α εδάφιο 2, καθώς και
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου ή όλων των μελών της Διοίκησης του νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, στην οποία θα αναφέρεται ότι:
– Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για πλημμελήματα σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
– Δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.
-Δεν διώκεται για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.
– Δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση και ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται στη παρούσα απόφαση, μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
9. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. (Μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
10. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, σε περίπτωση που τη Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. πρόκειται να ιδρύσει Εμπορική Εταιρεία. Τα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων 9 και 10 της παρ. Β, πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της Εταιρίας και οπωσδήποτε για τα μέλη της τυχόν συνισταμένης διοίκησης της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
11. Διπλότυπο είσπραξης 150,00 €. (Διπλότυπο είσπραξης ίδιου ύψους ποσού καταβάλλεται και στην περίπτωση αναθεώρησης που αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.)
Υπεύθυνο Γραφείο:Διεύθυνση κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού
Γραφείο: Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δυτικής Λέσβου
Διεύθυνση: Καλλονή, Κεντρικό Δημαρχείο
Τηλέφωνα: 2253350219-220-210-217
E-mail: kentrokoinotitasd.lesvou@gmail.com

Για τον υπαίθριο παιδότοπο απαιτούνται αναλόγως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο.

Για παιδότοπο που πρόκειται να λειτουργήσει μαζί με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαραίτητη προϋπόθεση είναι πρώτα η υποβολή γνωστοποίησης καταστήματος μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ (Ν. 4442/2016 ΦΕΚ 230/τεύχος Α΄/07-12-2016), η με την αρ. αποφ. 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/τεύχος Β΄/18-05-2017) και η υπ΄αρ. πρωτ. Φ15/οικ. 62588/754 (ΑΔΑ : ΩΕΔ3465ΧΙ8-ΓΤΧ) Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, και εν συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία αδειοδότησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, χωρίς έκδοση παραβόλου, εφόσον έχει εκδοθεί κατά την υποβολή γνωστοποίησης.

Κατόπιν εκδόσεως άδειας παιδότοπου, υποβάλλεται εκ νέου μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ γνωστοποίηση μεταβολής που θα συμπεριλαμβάνει τη νέα δραστηριότητα.

Στην περίπτωση αυτή ο παιδότοπος πρέπει να λειτουργεί σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο από τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης κατάλληλα διαμορφωμένο, ο οποίος συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι από το πεδίο εφαρμογής της παρούσης εξαιρούνται οι χώροι στους οποίους αναπτύσσεται ανάλογη ή συναφής δραστηριότητα με παιδότοπους, η οποία διέπεται από ειδικότερες διατάξεις, και ειδικότερα:

 • παιδικοί σταθμοί και σχολεία
 • χώροι πανηγυριών και γήπεδα ή αίθουσες αθλοπαιδιών ή παιδικές κατασκηνώσεις
 • εγκαταστάσεις αναψυχής (π.χ. λούνα πάρκ, τσίρκο, υδροπάρκα, κ.ά.)
 • χώροι δημιουργικής απασχόλησης, κ.τ.λ.
 • παιδικές χαρές

Ο υπεύθυνος λειτουργίας του παιδότοπου:

 • Υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις συστάσεις και τις υποχρεώσεις που θέτει ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης, να τηρεί το πρόγραμμα επιθεώρησης και συντήρησης εξοπλισμού και χώρων του παιδότοπου και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές εποπτείας και ελέγχου.
 • Υποχρεούται να τηρεί για κάθε εξοπλισμό τα έγγραφα και πιστοποιητικά, με τα οποία τον έχει εφοδιάσει ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας.
 • Μεριμνά για άμεση επισκευή ή αντικατάσταση του εκτός λειτουργίας εξοπλισμού, απομονώνει ελαττωματικά μέρη του εξοπλισμού που μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους στα παιδιά-χρήστες του παιδότοπου και τηρεί Βιβλίο Συμβάντων, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχόν ατυχημάτων, παρατηρήσεις ή παράπονα πελατών.
 • Ο υπεύθυνος διασφαλίζει ότι στον παιδότοπο απασχολείται εν ώρα λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) άτομο ανά είκοσι πέντε (25) παιδιά, το οποίο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την επίβλεψή τους. Το άτομο αυτό πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρ. 2 περ. α υποπερ. δδ της παρούσας και να διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας που προβλέπεται από τις διατάξεις της Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος» (Β’ 1199).Στους παιδότοπους που συνυπάρχουν με την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης και ο εξοπλισμός τους περιλαμβάνει έως τρεις παιχνιδοκατασκευές, δεν υπάρχει υποχρέωση απασχόλησης αποκλειστικά υπεύθυνου. Στους παιδότοπους αυτούς από τα προβλεπόμενα στον ενδεικτικό κατάλογο εξοπλισμού παιδότοπου του Παραρτήματος, επιτρέπεται να υπάρχουν μόνο κούνιες, τσουλήθρες και μύλοι.
 • Ο υπεύθυνος λειτουργίας πρέπει να αναρτά στο χώρο του παιδότοπου ευδιάκριτες και ευανάγνωστες πινακίδες με πληροφορίες σχετικά με:
  • την άδεια λειτουργίας του παιδότοπου,
  • τα μέτρα προφύλαξης των παιδιών από τη χρήση των παιχνιδοκατασκευών,
  • το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου και το τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτόν,
  • τους αριθμούς τηλεφώνου Πρώτων Βοηθειών και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
  • την απαγόρευση καπνίσματος εντός του παιδότοπου.

Παρατηρήσεις:

 • Η Πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ.
 • Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.
 • Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομία ή δημόσια αρχή (εφόσον δεν υπογράφονται ενώπιων μας).

Κέντρο Υπηρεσιών