Προκηρύξεις

Aνάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικής Ενότητας Ερεσού Αντίσσης»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικής Ενότητας Ερεσού Αντίσσης» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για συνολικό ποσό 35.100,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1173/2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 22PROC010991613) και την υπ’ αριθμό 12/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου. Για την κάλυψη […]
Aνάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχηµάτων»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχηµάτων» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για συνολικό ποσό 3.465,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1165/2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 22PROC010985973) και την υπ’ αριθμό 48/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου. Για την κάλυψη της δαπάνης […]
Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ» προϋπολογισμού 59.821,81 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 69.991,52 ευρώ με Φ.Π.Α.17% και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 59.821,81 ευρώ χωρίς […]
Εκμίσθωση χώρου 250 τ.μ. εντός δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενου εντός ορίων του οικισμού Κλειούς της Δημοτικής Ενότητας. Μανταμάδου
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρου 250 τ.μ. εντός δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενου εντός ορίων του οικισμού Κλειούς της Δημοτικής Ενότητας. Μανταμάδου, στη θέση «Αμπέλια» (όμορος του Αγροτικού Συν/μου Κλειούς). Αναλυτικα : Για να κατεβάσετε την διακήρυξη, πατήστε εδώ.
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ, ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤ. ΛΕΣΒΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ, ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤ. ΛΕΣΒΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 197.100,30 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α./ 230.607,35 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 […]
Προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για συνολικό ποσό 35.100,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1070/2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 22PROC010912374) και την υπ’ αριθμό 9/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου. Για την κάλυψη της […]
Πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη μεταβίβαση  του δικαιώματος  απλής  χρήσης  αιγιαλού για τοποθέτηση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής στη θέση «ΚΑΒΑΚΙ» της Κοινότητας Πέτρας και στη θέση «ΑΦΕΝΤΕΛΙ» της Κοινότητας Ερεσού
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει δημόσιο, φανερό προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μεταβίβαση  του δικαιώματος  απλής  χρήσης  αιγιαλού για τοποθέτηση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής στη θέση «ΚΑΒΑΚΙ» της Κοινότητας Πέτρας και τη μεταβίβαση  του δικαιώματος  απλής  χρήσης  αιγιαλού για τοποθέτηση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής και  τοποθέτησης σετ ομπρελών – ξαπλωστρών στη θέση «ΑΦΕΝΤΕΛΙ» της Κοινότητας Ερεσού   του […]
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός , Άνω των Ορίων, για την Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος
Ο ∆ήμαρχος ∆υτικής Λέσβου προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέονσυμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 347.993,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%). Υπό προμήθεια είδη – ποσότητες: α) Προμήθεια και μεταφορά έτοιμου Σκυροδέματος άνευ οπλισμού C 16/20 […]
Ανοιχτος Διαγωνισμος για επιλογη αναδοχου για την αναθεση συμβασης υπηρεσιας “Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου”
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου (ΔΔΛ) και ανήκει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στην Καλλονή Λέσβου. ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  Ο ΔΔΛ, προτίθεται να επιλέξει Ανάδοχο για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου». ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ […]
  • Kατηγορίες