Προκηρύξεις

Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα καλαθοσφαίρισης) Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ο ΑΡΜΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα καλαθοσφαίρισης) Δήμου Δυτικής Λέσβου, εκτιμώμενης αξίας 512.820,51€ χωρίς Φ.Π.Α. 17%. Αναθέτουσα […]
Προμήθεια ενός φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα, γερανό, αρπάγη και κλαδοθρυμματιστή
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια ενός φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα, γερανό, αρπάγη και κλαδοθρυμματιστή». Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ενός φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα, γερανό, αρπάγη και κλαδοθρυμματιστή, όπως αυτά περιγράφονται στην αναλυτική Διακήρυξη. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥγια την ανάθεση του αντικειμένου: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης Δήμου Δυτικής Λέσβου»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου (ΔΔΛ) και ανήκει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στην Καλλονή Λέσβου. ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Δυτικής Λέσβου με την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Σταθμών Φόρτισης και αντίστοιχων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για την […]
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 299.145,30 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 350.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και […]
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ».
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 317.521,37 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 371.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους […]
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα καλαθοσφαίρισης) Δήμου Δυτικής Λέσβου»
Ο ΑΡΜΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα καλαθοσφαίρισης) Δήμου Δυτικής Λέσβου, εκτιμώμενης αξίας 512.820,51€ χωρίς Φ.Π.Α. 17%. Αναθέτουσα […]
Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 70.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17% και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 60.000,00 ευρώ […]
Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ».
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 70.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17% και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 60.000,00 ευρώ […]
Δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την δημόσια σύμβαση με τίτλο «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου»
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την δημόσια σύμβαση με τίτλο «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου». Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 2.3 της διακήρυξης. Η εκτιμώμενη συνολική ενδεικτική αξία της σύμβασης ανέρχεται […]
  • Kατηγορίες