Προκηρύξεις

Προμήθεια υλικών Αποκατάστασης δικτύου Άρδευσης
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας με τίτλο <<Προμήθεια υλικών Αποκατάστασης δικτύου Άρδευσης>>,  προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 23.400,00 € με Φ.Π.Α  βάσει της αριθμ.41/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς η οποία θα είναι σύμφωνη με την αριθμ. 41/2020 μελέτη […]
Αμοιβή παροχής υπηρεσιών υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης για τις υπηρεσίες του Δήμου
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την  υπηρεσία : «Αμοιβή παροχής υπηρεσιών υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης για τις υπηρεσίες του Δήμου», προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού  23.400,00 € βάσει της αριθμ.  67/2020 μελέτης του τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής  του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν […]
Προμήθεια 20 τόνων καουτσούκ για τις ανάγκες των γηπέδων ποδόσφαιρου με συνθετικό χλοοτάπητα
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού  Νήσου Λέσβου  πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 20 τόνων καουτσούκ για τις ανάγκες των γηπέδων ποδόσφαιρου με  συνθετικό  χλοοτάπητα. Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος,  προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του […]
Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσα 12μ3
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσα 12μ3». Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσα 12μ3 με σύστημα ανύψωσης κάδων 80-1300 λίτρων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική […]
Προκήρυξη διαγωνισού για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αινιαλού -παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις : του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόνραμμα Καλλικράτης. του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». των άρθρων 154 έως και 158 του Ν. 4600/2019 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/9.3.2019) «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ […]
Προμήθεια λαμπτήρων-φωτιστικών σωμάτων και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια λαμπτήρων-φωτιστικών σωμάτων και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού». ◊ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού. ◊ Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής κατά τμήμα – […]
Προμήθεια Σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια: Σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα”, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 21.798,91€ βάσει της αριθμ. 30/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολ/μιας .  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 198/2020 απόφαση ανάληψης […]
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοσκιάστρων κτηρίων διοικητικών
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει εκ νέου, λόγω μη κατάθεσης προσφοράς σε προηγούμενη   πρόσκληση ενδιαφέροντος με αριθμ.πρωτ 5269/14-05-2020,  στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοσκιάστρων κτηρίων διοικητικών υπηρεσιών “, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 12.065,85 € βάσει της αριθμ. 10/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , τμήμα Η/Μ Έργων […]
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοσκιάστρων κτηρίων διοικητικών
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοσκιάστρων κτηρίων διοικητικών υπηρεσιών “, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 12.065,85 € βάσει της αριθμ. 10/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , τμήμα Η/Μ Έργων και Συντηρήσεων .  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί […]
  • Kατηγορίες