Προκηρύξεις

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει την κάλυψη με επιλογή, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας με μυστική ψηφοφορία, της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Η Προκήρυξη
Υπηρεσία παροχής συμβουλών και συλλογή στοιχείων προκειμένου η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΔΛ να συντάξει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο:«Υπηρεσία παροχής συμβουλών και συλλογή στοιχείων προκειμένου η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΔΛ να συντάξει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα α)Βελτίωση οδού Σκουτάρου-Τσιχράντα β)Αποκατάσταση οδού Άγρα –Χίδηρα γ) Ασφαλτόστρωση οδού (Ποταμιά) από 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού […]
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 28/09/2020 ΣΤΗ Δ.Ε.ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσίας “Μίσθωση μηχανημάτων ” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος, (περ.γ΄ της παρ.2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016), για την αντιμετώπιση των ζημιών από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 28/09/2020 στη Δ.Ε. Καλλονής του Δήμου Δυτικής Λέσβου . Η υπηρεσία […]
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΑ – ΧΙΔΗΡΑ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΑ – ΧΙΔΗΡΑ», εκτιμώμενης αξίας 1.282.051,28 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους […]
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ ΤΣΙΧΡΑΝΤΑΣ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ ΤΣΙΧΡΑΝΤΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 769.230,77 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 900.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της αναλυτικής […]
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟY ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟY ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 873.504,27 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 1.022.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 […]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ & ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων». ◊ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια καινούργιων τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, ανταλλακτικών κάδων και καινούργιων μεταλλικών καλαθιών συλλογής σύμμεικτων απορριμμάτων, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των δημόσιων χώρων σε όλους τους οικισμούς και σε […]
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5 Χ 5 ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω τουΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5 Χ 5 ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»,εκτιμώμενης αξίας 80.769,23 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 94.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του […]
Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για συνολικό ποσό 19.499,99 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1075/2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 21PROC009001750) και την υπ’ αριθμό 54/2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου. […]
  • Kατηγορίες