Προκηρύξεις

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Υδρονομέων Άρδευσης
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 211 του Ν.3584/072. Την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/20113. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.19574. Την αριθ. 116/2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Λέσβου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη πέντε υδρονομέων καθώς και η αρδευτική περίοδος ήτοι από 15/6/2020 […]
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος  Δυτικής Λέσβου έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν Την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4555 με το οποίο καταργείται η παρ. 10 περίπτωση ιζ΄ του άρθρου 18 του Ν3870/2010 που […]
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοσκιάστρων κτηρίων διοικητικών
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει εκ νέου, λόγω μη κατάθεσης προσφοράς σε προηγούμενη   πρόσκληση ενδιαφέροντος με αριθμ.πρωτ 5269/14-05-2020,  στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοσκιάστρων κτηρίων διοικητικών υπηρεσιών “, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 12.065,85 € βάσει της αριθμ. 10/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , τμήμα Η/Μ Έργων […]
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοσκιάστρων κτηρίων διοικητικών
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοσκιάστρων κτηρίων διοικητικών υπηρεσιών “, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 12.065,85 € βάσει της αριθμ. 10/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , τμήμα Η/Μ Έργων και Συντηρήσεων .  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί […]
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού επτά (07) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Λέσβου Αναλυτικά : Η ΠροκήρυξηΗ Αίτηση
Προμήθεια πλαστικών δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με την από 08/04/2020 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου και την υπ’ αριθμό 510/2020 απόφαση Δημάρχου, ως εξής:   ● Προμήθεια πλαστικών δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου, συνολικού ποσού 1.989,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%.    Το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη […]
  • Kατηγορίες