Προκηρύξεις

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου
Ο Αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί όποιον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον. Έκταση : 98,58 τ.μ.. Κοινότητα : Κλειούς Λέσβου. Δήμος : Δυτικής Λέσβου. Διεύθυνση : θέση «Τσάμακια». Όρια : εντός δημοτικού δασυλλίου εμβαδού 4.266,22 τ.μ. συνορευόμενου γύρωθεν με δημοτικές […]
Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό , άνω των ορίων , για την προμήθεια με τίτλο : «ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΈΣΒΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 269.177,81 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%). Χρόνος, τόπος υποβολής […]
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 280.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 327.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της […]
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ενοικίαση χώρου για τη στέγαση των γραφείων του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Δυτικής Λέσβου
Αναλυτικά η Πρόσκληση
Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των Δημοτικών πλαζ Δήμου Δυτικής Λέσβου
               Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των δημοτικών πλαζ Δήμου Δυτικής Λέσβου”, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 23.394,15€ βάσει της αριθμ. 34/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος.                Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά (όπως αναφέρεται στην αριθμ. 34/2021 συνημμένη […]
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Δυτικής Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Δυτικής Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού». ◊ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 04/06/2021 και ώρα 22:00 μ.μ. Αναλυτικα : Η περίληψη Διακήρυξης Η Διακήρυξη Η Προκήρυξη Η Μελέτη Το έντυπο Οικ. Προσφοράς
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 491.452,99 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 575.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του […]
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΚΑΛΛΟΝΗΣ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΚΑΛΛΟΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 243.863,25 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α./ 285.320,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) και τους όρους […]
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 367.521,37 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 430.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) […]
  • Kατηγορίες