Προκηρύξεις

Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή των αναδόχων και τη σύναψη των αντιστοίχων δημοσίων συμβάσεων για την κατασκευή των τριών έργων – τμημάτων του υποδιαιρεμένου έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΣΑΣ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή των αναδόχων και τη σύναψη των αντιστοίχων δημοσίων συμβάσεων για την κατασκευή των τριών έργων – τμημάτων του υποδιαιρεμένου έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΣΑΣ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.523.076,93 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17% : α) Τμήμα 1 : έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ […]
Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη Θέση Τζούνος στην περιοχή Παρακοίλων
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Περιγραφή του εκμισθοΰμενου ακινήτου Έκταση                                    : 600 τ.μ.. (γεωτεμάχιο) Κοινότητα                                : Παρακοίλων Λέσβου. Δήμος                                      : Δυτικής Λέσβου. Διεύθυνση                                : θέση «Τζούνος», περιοχή «Παρακοίλων». Όρια                                        : εντός δημοτικής έκτασης εμβαδού […]
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 420.578,42 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 492.076,75 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους […]
Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στη θέση «ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ» της Τ.Κ. Βρίσας Λέσβου
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κάτωθι αναλυτικά περιγραφομένου δημοτικού ακινήτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου και καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Έκταση : συγκρότημα κτισμάτων 110,44 τ.μ. επί κειμένου αγροτεμαχίου 8.393,12 (ή όσο ήθελε βρεθεί)Κοινότητα : Βρίσας Λέσβου.Δήμος : Δυτικής Λέσβου.Διεύθυνση : θέση «Καλαμίτσι», επί επαρχιακής οδού Βρίσας – ΣταυρούΌρια :  […]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Δυτικής Λέσβου»
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Δυτικής Λέσβου». ◊ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Λέσβου για ένα ημερολογιακό έτος, όπως αυτά περιγράφονται στην αναλυτική Διακήρυξη. ◊ Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η […]
Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στη θέση «ΒΙΓΛΑ» της Τ.Κ. Λεπέτυμνου Μήθυμνας
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κάτωθι αναλυτικά περιγραφομένου δημοτικού ακινήτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου και καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Είδος: αγροτεμάχιο.Θέση: «Βίγλα», εντός της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Λεπετύμνου.΄Ορια: Συνορευόμενο γύρωθεν με δημοτικές οδούς.΄Εκταση: 500 μ2, εντός δημοτικής έκτασης εμβαδού 773.005 μ2.Χρήση: εγκατάσταση κεραίας […]
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟY ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ».
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟY ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 802.241,66 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 938.622,74 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 […]
Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ< ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 59.858,45 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 70.034,39 ευρώ με Φ.Π.Α. 17% και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης : […]
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες των ΚΕΠ του Δήμου Δυτικής Λέσβου»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την κάλυψη των αναγκών των ΚΕΠ του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Φορέας χρηματοδότησης: Η παρούσα  σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16780 / Άξονας 2.2). […]
  • Kατηγορίες