Προκηρύξεις

Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” για τα έτη 2021 και 2022, προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας ποσού 10.700,78 συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ  17%, βάσει της αριθμ. 115/2020 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Για την κάλυψη της δαπάνης της […]
Διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
Σας ανακοινώνουμε ότι, καθότι δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών τουδιαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» (α/α διαγωνισμού στο  «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 93718) κατά τη νέα ημερομηνία και ώρα που είχαν οριστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ήτοι, στις 04-01-2021, ημέρα […]
Διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Σας ανακοινώνουμε ότι, καθότι δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 93711) κατά τη νέα ημερομηνία και ώρα που είχαν οριστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ήτοι, στις […]
Διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ & ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ»
Σας ανακοινώνουμε ότι, καθότι δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ & ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 93588) κατά τη νέα ημερομηνία και ώρα που είχαν οριστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, […]
Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ»
Σας ανακοινώνουμε ότι, καθότι δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 94769,1) κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίστηκαν με τη σχετική διακήρυξη, ήτοι στις 04-01-2021, ημέρα Δευτέρα και […]
Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΚΑΛΛΟΝΗΣ»
Σας ανακοινώνουμε ότι, καθότι δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΚΑΛΛΟΝΗΣ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 94768) κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίστηκαν με τη σχετική διακήρυξη, ήτοι στις 04-01-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, λόγω αποχής της […]
Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την δημόσια σύμβαση: «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου». ◊ Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 2.3 της αναλυτικής διακήρυξης. ◊ Η εκτιμώμενη ενδεικτική αξία της σύμβασης […]
Ασφαλτόστρωση οδού από γέφυρα Κρεμαστής έως Επαρχιακή οδό Καλλονής –
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 491.452,99 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και […]
Πλακόστρωση πεζοδρομίου οδού Βότση (Μητροπόλεως) Καλλονής
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΚΑΛΛΟΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 243.863,25 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης. […]
  • Kατηγορίες