Προκηρύξεις

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΔΩΜΑΤΟΣ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ & ΔΩΜΑΤΟΣ» προϋπολογισμού 46.598,16 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 54.519,85 ευρώ με Φ.Π.Α. […]
Διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην πόλη της Καλλονής
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ διακηρύσσει την διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, στην πόλη της Καλλονής, για την στέγαση των γραφείων (α) Τμήματος Καθαριότητας, (β) Γραφείου Κίνησης, (γ) Δ/νση Καθ/τας, (δ) Αντιδημάρχου Καθ/τας και (ε) Αντιδημάρχου Γραφείου Κίνησης του Δήμου Δυτικής Λέσβου Η μίσθωση θα γίνει όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, […]
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ- ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ- ΕΡΕΣΟΥ- ΑΝΤΙΣΣΗΣ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ – ΠΕΤΡΑΣ – ΜΗΘΥΜΝΑΣ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ- ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ- ΕΡΕΣΟΥ- ΑΝΤΙΣΣΗΣ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ – ΠΕΤΡΑΣ – ΜΗΘΥΜΝΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 940.170,94 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 1.100.000,00ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα […]
Εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου στη θέση «ΛΙΠΕΔΑ» της Τ.Κ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική, με την κατάθεση γραπτών προσφορών, δημοπρασία για την εκμίσθωση του κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενου αγροτικού ακινήτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Είδος: Αγροτικό ακίνητο.Θέση: «Λίπεδα», εντός της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Καλλονής.Όρια: Συνορεύει με ιδιοκτησίες Ευστρ. Βαρελτζή, Γεωργ. Κεφάλα, Γαβρ. Μαμμή […]
Εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου στη θέση «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ» της Τ.Κ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική, με την κατάθεση γραπτών προσφορών, δημοπρασία για την εκμίσθωση του κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενου αγροτικού ακινήτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Είδος: Αγροτικό ακίνητο.Θέση: «Παλιάμπελα», εντός της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Καλλονής.Όρια: Συνορεύει με ιδιοκτησίες «Δημ. Δελήβεη, Εμμ. Κεραμιδά, κληρονόμων Ευστρ.Μουφλουζέλλη, […]
Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα καλαθοσφαίρισης) Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ο ΑΡΜΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα καλαθοσφαίρισης) Δήμου Δυτικής Λέσβου, εκτιμώμενης αξίας 512.820,51€ χωρίς Φ.Π.Α. 17%. Αναθέτουσα […]
Προμήθεια ενός φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα, γερανό, αρπάγη και κλαδοθρυμματιστή
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια ενός φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα, γερανό, αρπάγη και κλαδοθρυμματιστή». Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ενός φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα, γερανό, αρπάγη και κλαδοθρυμματιστή, όπως αυτά περιγράφονται στην αναλυτική Διακήρυξη. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥγια την ανάθεση του αντικειμένου: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης Δήμου Δυτικής Λέσβου»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου (ΔΔΛ) και ανήκει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στην Καλλονή Λέσβου. ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Δυτικής Λέσβου με την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Σταθμών Φόρτισης και αντίστοιχων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για την […]
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 299.145,30 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 350.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και […]
  • Kατηγορίες