Προκηρύξεις

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, Δ.Κ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, Δ.Κ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 51.282,05 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17% και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (εκτιμώμενη αξία […]
Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 59.979,40 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 70.175,90 ευρώ με Φ.Π.Α. 17% και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης […]
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ “ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ” ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ “ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ” ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 435.897,44 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 510.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και […]
Προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για συνολικό ποσό 35.100,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 656/2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 22PROC010514852) και την υπ’ αριθμό 11/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου. Για την κάλυψη της […]
Προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για συνολικό ποσό 35.100,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 608/2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 22PROC010462231) και την υπ’ αριθμό 7/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου. Για την κάλυψη […]
Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτων και της ιαματικής πηγής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Πολιχνίτου
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει ότι εντός του 3ου τριμήνου του 2022 προτίθεται να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό αξιοποίησης των ακινήτων και της Δημοτικής Πηγής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Πολιχνίτου, στο Νομό Λέσβου και καλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Η εν λόγω πρόσκληση στοχεύει:  στην ενημέρωση των επενδυτών (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό), αναφορικά […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) για την προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικής Ενότητας Καλλονής
▬ Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικής Ενότητας Καλλονής» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για συνολικό ποσό 35.100,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 561/2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 22PROC010402855) και την υπ’ αριθμό 13/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου.▬ Για την κάλυψη […]
Προμήθεια πυροτεχνημάτων τύπου F3 στο πλαίσιο των Πασχαλινών εορταστικών εκδηλώσεων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Δυτικής Λέσβου
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δίκαιου «Πολιτισμού, Τουρισμού καί Αθλητισμού» του Δήμου Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια πυροτεχνημάτων τύπου F3 στο πλαίσιο των Πασχαλινών εορταστικών εκδηλώσεων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Δυτικής Λέσβου», με Κ.Α.15-6471.001 προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 4.443,66€, συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή. […]
Προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικής Ενότητας Καλλονής
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικής Ενότητας Καλλονής» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για συνολικό ποσό 35.100,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 561/2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 22PROC010402855) και την υπ’ αριθμό 13/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου.  Για την κάλυψη της […]
  • Kατηγορίες