Προκηρύξεις

Εκμισθωση Δημοτικου Ακινητου στη Θεση «ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ» της Τ.Κ. ΒΡΙΣΑΣ, Δ.Ε. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κάτωθι αναλυτικά περιγραφομένου δημοτικού ακινήτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου και καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Είδος:           επαγγελματικό ακίνητο Θέση:           «Καλαμίτσι» επί επαρχιακής οδού Βρίσας – Σταυρού ΄Ορια:           Συνορευόμενο  γύρωθεν με ιδιοκτησία Ευστρατίου Κώσση, Ειρήνης συζ. Γ. Ζυγούκη,    Χριστοφ. Κούτσκου και […]
Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 59.950,47 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 70.142,05 ευρώ με Φ.Π.Α. 17% και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης […]
Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 59.917,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 70.102,89 ευρώ με Φ.Π.Α. 17% και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 59.917,00 ευρώ […]
Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ» προϋπολογισμού 59.991,50 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 70.190,06 ευρώ με Φ.Π.Α. 17% και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 59.991,50 ευρώ […]
Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης – τηλεμέτρησης και συστήματος προπληρωμένης άρδευσης, στο Δήμο Δυτικής Λέσβου
Ο Δικαιούχος, Δήμος Δυτικής Λέσβου, (Καλλονή –Λέσβου, ΤΚ 81107, Τηλ. 2253350125, E-mail:tmima.promitheion@mwlesvos.gr Ιστοσελίδα www.mwlesvos.gr), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση τηςπρομήθειας με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»(CPV: 32441100-7 «Τηλεμετρικό ΣύστημαΠαρακολούθησης» και 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και […]
Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο ” Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το προσωπικό του Δήμου Δυτικής Λέσβου
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ,  Καλλονή –Λέσβου, ΤΚ 81107, Τηλ. 2253350125,  E-mail: tmima.promitheion@mwlesvos.gr Ιστοσελίδα www.mwlesvos.gr.  1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Τηλ. 2253350125, E-mail tmima.promitheion@mwlesvos.gr, Ιστοσελίδα www.mwlesvos.gr, Πληροφορίες Τέφα Ευτυχία. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το προσωπικό του Δήμου Δυτικής Λέσβου. […]
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΗΘΥΜΝΑ»
Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΗΘΥΜΝΑ» Εκτιμώμενης αξίας 427.350,43 (χωρίς Φ.Π.Α.) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, […]
Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Δυτικής Λέσβου
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ,  Καλλονή –Λέσβου, ΤΚ 81107, Τηλ. 2253350125,  E-mail: tmima.promitheion@mwlesvos.gr Ιστοσελίδα www.mwlesvos.gr. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Τηλ. 2253350125, E-mail tmima.promitheion@mwlesvos.gr, Ιστοσελίδα www.mwlesvos.gr, Πληροφορίες Τέφα Ευτυχία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γάλακτος ως πρόσθετη παροχή σε είδος (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), για το […]
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ», εκτιμώμενης αξίας 185.408,74 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 216.928,23 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους […]
  • Kατηγορίες