Προκηρύξεις

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοσκιάστρων κτηρίων διοικητικών υπηρεσιών
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά (όπως αναφέρεται στην αριθμ. 10/2020 συνημμένη μελέτη) με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο  πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου  έως και την  Τετάρτη 4-11-2020  και ώρα  13:00. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου σε συνέχεια της υπ’ αριθμό 1472/2020 απόφασης Δημάρχου πρόκειται να προχωρήσει εκ νέου στη διαδικασία […]
Προμήθεια υλικών αποκατάστασης Δικτύου Άρδευσης
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ,  προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 23.400,00 € με Φ.Π.Α. 17%  βάσει της αριθμ.41/2020 τροποποιημένης μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς η οποία θα είναι σύμφωνη με την αριθμ. […]
Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Δυτικής Λέσβου
   Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την 27/10/2020.    Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμό 86, 87, 88, 89 έτους 2020 τεχνικές μελέτες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου και την υπ’ […]
Προμήθεια ανταλλακτικών για φωτοτυπικά ,υπολογιστές εκτυπωτές, φαξ κ.λ.π
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας με τίτλο << Προμήθεια ανταλλακτικών για φωτοτυπικά ,υπολογιστές εκτυπωτές, φαξ κ.λ.π >>,  προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 23.400,00 € με Φ.Π.Α  βάσει της αριθμ.52/2020 μελέτης του Τμήματος Προγραμματισμού ,Οργάνωσης και Πληροφορικής. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί: α) η υπ’ […]
Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας :«Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου» ◊ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου (εξαιρούνται οι τοπικές κοινότητες και οι κρουστικοί εκτυπωτές της Οικονομικής Υπηρεσίας), για χρονικό διάστημα έξι […]
Αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου με Πέλλετ
Η Σχολική επιτροπή Β’θμιας Εκπ/σης Δήμου Δυτ. Λέσβου θα προβεί σε αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου με καυστήρες πέλλετ. Σε πρώτη φάση θα αντικατασταθεί ο καυστήρας στο κτήριο του ΕΠΑΛ και Εσπερινού ΕΠΑΛ Καλλονής,   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το παραπάνω σχολείο ώστε να διαμορφώσουν άποψη και να καταθέσουν την πρότασή τους. Κάθε πρόταση θα […]
Επισκευή Δημοτικού Κτιρίου στην Τοπική Κοινότητα Βατούσας (Αγροτικό Ιατρείο)
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΤΟΥΣΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)», εκτιμώμενης αξίας 42.735,04 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της αναλυτικής […]
Εκμίσθωση και εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων α) Γυμνασίου Άγρας (με Λυκειακές τάξεις), β) Γυμνασίου Ερεσού γ) Γυμνασίου Φίλιας
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Λέσβου κ. Απόστολος Βαρελτζής προκηρυσσει Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων των: α) ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΑΣ (με Λυκειακές τάξεις),  β) ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΕΣΟΥ ΚΑΙ γ)  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΑΣ Αναλυτικά η προκήρυξη
Προμήθεια τροφής αλόγου
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει εκ νέου στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: “ Προμήθεια τροφής αλόγου “, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 509,68€ βάσει της αριθ. 11/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών) του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά (όπως αναφέρεται […]
  • Kατηγορίες