Προκηρύξεις

Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ».
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 317.521,37 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 371.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους […]
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα καλαθοσφαίρισης) Δήμου Δυτικής Λέσβου»
Ο ΑΡΜΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα καλαθοσφαίρισης) Δήμου Δυτικής Λέσβου, εκτιμώμενης αξίας 512.820,51€ χωρίς Φ.Π.Α. 17%. Αναθέτουσα […]
Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 70.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17% και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 60.000,00 ευρώ […]
Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ».
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 70.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17% και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 60.000,00 ευρώ […]
Δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την δημόσια σύμβαση με τίτλο «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου»
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την δημόσια σύμβαση με τίτλο «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου». Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 2.3 της διακήρυξης. Η εκτιμώμενη συνολική ενδεικτική αξία της σύμβασης ανέρχεται […]
Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Καλλονής
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Καλλονής» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για συνολικό ποσό 24.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1791/2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ 22PROC011478201) και την υπ’ αριθμό 76/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας […]
Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 70.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17% και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 60.000,00 […]
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Λύκειο Καλλονής Μυτιλήνης του Δήμου Δυτικής Λέσβου για τα Παραδοτέα του στην Πράξη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, Καλλονή -Λέσβου, ΤΚ 81107, Τηλ. 2253350125, E-mail: tmima.promitheion@mwlesvos.gr Ιστοσελίδα www.mwlesvos.gr. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Τηλ. 2253350125, E-mail tmima.promitheion@mwlesvos.gr, Ιστοσελίδα www.mwlesvos.gr, Πληροφορίες Τέφα Ευτυχία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων με σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες στο Γενικό Λύκειο Καλλονής του Δήμου […]
Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 47.181,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 55.201,77 ευρώ με Φ.Π.Α. 17% και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης […]
  • Kατηγορίες