Προκηρύξεις

Προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης (κάμερες, υπολογιστές, σκάνερ κλπ)
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης (κάμερες, υπολογιστές, σκάνερ κλπ)», προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%, βάσει της με αριθμ.  27/2021 μελέτης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να […]
Διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ –ΠΕΤΡΑΣ».
Σας ανακοινώνουμε ότι, καθότι δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 94769,1) κατά τη νέα ημερομηνία και ώρα που είχαν οριστεί με την υπ’ αριθμ. 15/2021 απόφαση της Οικονομικής […]
Διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΚΑΛΛΟΝΗΣ».
Σας ανακοινώνουμε ότι, καθότι δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΚΑΛΛΟΝΗΣ» (α/α ιαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 94768) κατά τη νέα ημερομηνία και ώρα που είχαν οριστεί με την υπ’ αριθμ. 16/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, […]
Ανακατασκευή Γηπέδου Παρακοίλων
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 299.145,30 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 350.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης. […]
Κατασκευή τριών Γεφυρών του Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 147.863,25 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 173.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους […]
Αναβάθμιση – Βελτίωση Δημοτικών χώρων – Παιδικών Χάρων
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 924.430,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 1.081.583,10 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και […]
Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στα γήπεδα της Ανεμώτιας & Σκάλας Καλλονής
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ & ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 598.290,60 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 700.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. […]
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση Διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ». Η κλήρωση θα διενεργηθεί, στα γραφεία του Δήμου […]
Διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ»
Σας ενημερώνουμε ότι δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του  διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ» (α/α διαγωνισμού στο  «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 94769,1) κατά τη νέα ημερομηνία που είχε οριστεί με την υπ’ αριθμ. 15/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου […]
  • Kατηγορίες