Προκηρύξεις

Aνοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡ/ΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.478.632,48 Ευρώ και αναλύεται σε: Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών :  1.732.949,61 €Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε,-18%) :  311.930,93 €Απρόβλεπτα (15%) :  306.732,08€Απολογιστικά :  90.376,70€Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου Απολογιστικών (Γ.Ε.+Ο.Ε,-18%) :  16.267,81€Αναθεώρηση :  20.735,35€ Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης[iii] στον […]
Ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ»
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.076.923,08 Ευρώ και αναλύεται σε: Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών :  1.449.358,75 €Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε,-18%) :  260.884,58 €Απρόβλεπτα (15%) :  256.536,50€Απολογιστικά :  81.860,13€Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου Απολογιστικών (Γ.Ε.+Ο.Ε,-18%) :  14.734,83€Αναθεώρηση :  13.548,29 € Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης[iii] […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου»προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 2.232,95€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% βάσει της αριθμ. 2/2022 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί: α)Η […]
Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΟΛΥΒΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω τουΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης γιατην κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΟΛΥΒΟΥ»,εκτιμώμενης αξίας 794.871,67 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 929.999,85 ευρώ μεΦ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016και τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης. Ως ημερομηνία και ώρα […]
Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Ερεσού Αντίσσης
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Ερεσού Αντίσσης» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για συνολικό ποσό 34.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1571/2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 22PROC011256285) και την υπ’ αριθμό 60/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου. […]
Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 47.181,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 55.201,77 ευρώ με Φ.Π.Α. 17% και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης […]
Διακήρυξη Δημοπρασίας αγροτικού ακινήτου του ΚΑΔ “ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΜΟΥΜΤΖΗΣ”στη θέση “ΤΡΙΑΝΤΑ” της Τοπικής Κοινότητας Καλλονής
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, με την κατάθεση γραπτών προσφορών, για την εκμίσθωση του κάτωθι περιγραφόμενου αγροτικού ακινήτου του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αριστομένης Μουμτζής» του Δήμου Δυτικής Λέσβου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Αναλυτικα : Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη δημοπρασιας, πατήστε εδώ.
Ανοιχτός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τεσσάρων ακινήτων και του δικαιώματος εκμετάλλευσης του φυσικού πόρου της δημοτικής ιαματικής πηγής “Ιπποκράτης” Πολιχνίτου Λέσβου
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, ως κύριος της Δημοτικής Ιαματικής Πηγής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Πολιχνίτου Λέσβου (ΦΕΚ 1291Β/2021) και τεσσάρων ακινήτων πέριξ αυτής, προκηρύσσει τον παρόντα Διαγωνισμό, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 56/2022 Απόφαση ΔΣ, με σκοπό την αξιοποίησή τους μέσω της εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του ιαματικού φυσικού πόρου (θερμοπηγή) και των δημοτικών ακινήτων, όπως περιγράφονται παρακάτω, […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Καλλονής»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Καλλονής» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για συνολικό ποσό 34.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1369/2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 22PROC011154368) και την υπ’ αριθμό 51/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου. Για […]
  • Kατηγορίες