Προκηρύξεις

Διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΚΑΛΛΟΝΗΣ»
Σας ενημερώνουμε ότι δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του  διαγωνισμού του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΚΑΛΛΟΝΗΣ» (α/α διαγωνισμού στο  «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 94768) κατά τη νέα ημερομηνία που είχε οριστεί με την υπ’ αριθμ. 16/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ήτοι 01-03-2021, λόγω […]
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση Διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ». Η κλήρωση θα διενεργηθεί, […]
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης- ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ». Η κλήρωση θα […]
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης- ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ & ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ & ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ». Η […]
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” για τα έτη 2021 και 2022
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” για τα έτη 2021 και 2022, προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας ποσού 10.938,22€, βάσει της αριθμ. 114/2020 μελέτης όπως διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 2152/10-2-2021έγγραφο από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί […]
Νέα μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ»
Σας ανακοινώνουμε ότι, καθότι δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 94769,1) κατά τη νέα ημερομηνία και ώρα που είχαν οριστεί με την υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση της Οικονομικής […]
Νέα μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΚΑΛΛΟΝΗΣ»
Σας ανακοινώνουμε ότι, καθότι δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΚΑΛΛΟΝΗΣ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 94768) κατά τη νέα ημερομηνία και ώρα που είχαν οριστεί με την υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, […]
Νέα μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ»
Σας ενημερώνουμε ότι, καθότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 94769,1) κατά την ημερομηνία που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής […]
Νέα μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΚΑΛΛΟΝΗΣ»
Σας ενημερώνουμε ότι, καθότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΚΑΛΛΟΝΗΣ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 94768) κατά την ημερομηνία που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ήτοι στις 25-01-2021, λόγω […]
  • Kατηγορίες