Αντιδήμαρχοι

Αλάνης Γεώργιος

Είναι υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και Προϊστάμενος στα Τμήματα ΦΠΑ, εισοδήματος και κεφαλαίου στη ΔΟΥ, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν και Προϊστάμενος ελέγχου στη ΔΟΥ Χίου και Υποδιευθυντής ελέγχου στη ΔΟΥ Μυτιλήνης. Υπήρξε και Πρόεδρος του συλλόγου Εφοριακών Β. Αιγαίου (1993-2008).

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Πολιχνίτου

Αρμοδιότητες

i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δν/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

ii. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

iii. Την υπογραφή όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων, σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

iv. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου.

v. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου.

vi. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου.

vii. Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών, για θέματα της δημοτικής ενότητας Πολιχνίτου.

viii. Την εποπτεία και τον έλεγχο της διαφύλαξης των εντός της δημοτικής ενότητας Πολιχνίτου υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

ix. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

x. Την υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική ενότητα Πολιχνίτου.

xi. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου

xii. Τέλος, ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Πάππος Κωνσταντίνος

Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και υπήρξε και τραπεζικός υπάλληλος έχοντας διατελέσει Διευθυντής του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο Μόλυβο.

Αντιδήμαρχος Προσωπικού και Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Πέτρας

Αρμοδιότητες

i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Πέτρας.

iii. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Πέτρας.

iv. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Πέτρας.

v. Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Πέτρας

vi. Την εποπτεία και τη διαφύλαξη των εντός της δημοτικής ενότητας Πέτρας υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

vii. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

viii. Την υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας των πολιτών του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

ix. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ρούσσης Μιχαήλ

Είναι ιατρός και υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας Άντισσας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης και Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Ερεσού-Αντίσσης επί Δήμου Λέσβου.

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Ερεσού-Αντίσσης

Αρμοδιότητες

i. Tην εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης , οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χωρών, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων πράσινου της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρωπίνου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

iii. Την ευθύνη για τον συντονισμό και τον έλεγχο της κίνησης των οχημάτων του Δήμου, της κατανάλωσης καυσίμων τους και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.

iv. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης.

v. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης.

vi. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης.

vii. Τη μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Ερεσού-Αντίσσης.

viii. Την εποπτεία και τον έλεγχο της διαφύλαξης των εντός της δημοτικής ενότητας Ερεσού-Αντίσσης υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

ix. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

x. Την υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτικής ενότητας Ερεσού-Αντίσσης.

xi. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ιορδάνου Ιορδάνης

Είναι λογιστής και έχει διατελέσει Διευθυντής της Εταιρίας Ανάπτυξης του Δήμου Ερεσού Αντίσσης. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του συλλόγου Λογιστών Λέσβου.

Αντιδήμαρχος Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας

Aρμοδιότητες

i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας , οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Τη συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση των σχετικών συνεργείων του Δήμου.

iii. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Γιαννή Ασανούλα

Είναι ελεύθερη επαγγελματίας. Επί σειρά ετών ασχολείται με τα κοινά της περιοχής της Καλλονής και έχει διατελέσει Γραμματέας του ΕΘΟΚ. Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του της «Ομάδας Εθελοντικής Δράσης Καλλονής».

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Aρμοδιότητες

i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας , οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, εκτός από τις αρμοδιότητας του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης , καθώς και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

ii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων , οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

iii. Εκτός της εκτέλεσης εργασιών στο Πράσινο

iv. Την παρακολούθηση εκτέλεσης έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

v. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

vi. Τέλος, ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Ζαφείρης Ευστράτιος

Είναι Χημικός Μηχανικός. Διατέλεσε από το 2015 έως το 2018 Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έχει διατελέσει ακόμη μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (1983 – 2007), συνιδρυτής και υπεύθυνος Οργάνωσης του Ινστιτούτου ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ από το 1990 έως και το 1992, ενώ την ίδια περίοδο υπήρξε σύμβουλος Αναπληρωτή Υπουργού στο υπουργείο Βιομηχανίας. Υπήρξε και Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (1983 – 1985),  Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (1985 – 1994) και Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας -Επιχειρηματικότητας του ΤΕΕ (2003 – 2009), Μέλος της Γραμματείας του Τμήματος Βιομηχανίας του ΣΥΡΙΖΑ και Συντονιστής της Ομάδας Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών (2012 – 2015) και Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ (2004 – 2009).

Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης

Aρμοδιότητες

i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής , οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση προγραμμάτων, του Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης.

ii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Γραφείου Πρωτογενούς Τομέα του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομίας , οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

iii. Το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας λιμενικών, αλιευτικών και τουριστικών υποδομών. iv. Το σχεδιασμό ενεργειακό και αξιοποίηση ενεργειακών πόρων.

v. Τη διαχείριση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

vi. Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

vii. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ιωακείμ Ζαχαρούλα

Είναι νοσηλεύτρια και εργάζεται στο Κέντρο Υγείας Καλλονής.

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς

Aρμοδιότητες

i.Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Τομέα Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού.

iii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

iv. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Κατανάκη Ιωάννα Μαρία

Εργάζεται στη ΔΕΔΔΗΕ Καλλονής, Έχει διατελέσει Νομαρχιακός Σύμβουλος Λέσβου από το 2002-2010 και Γραμματέας του νομαρχιακού συμβουλίου. Από το 2006 έως το 2010 διατέλεσε Πρόεδρος του ΚΕΚΑΝΑΛ.

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας

Aρμοδιότητες

I. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Τομέα Κοινωνικής Προστασίας του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Αγ.Παρασκευής.

iii. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Αγ.Παρασκευής.

iv. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Αγ.Παρασκευής.

v. Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών, για θέματα της δημοτικής ενότητας Αγ.Παρασκευής.

vi. Την εποπτεία και τον έλεγχο της διαφύλαξης των εντός της δημοτικής ενότητας Αγ.Παρασκευής υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

vii. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

viii. Την υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική ενότητα Αγ.Παρασκευής.

ix. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Βατή Μαριόλα Αφροδίτη

Είναι ξενοδόχος. Είναι μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Φορέα Τουρισμού Μολύβου, μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου.

Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Μήθυμνας

Aρμοδιότητες

i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Τομέα Τουρισμού και Απασχόλησης του Γραφείου Τουρισμού και Απασχόλησης, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Μήθυμνας.

iii. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Μήθυμνας.

iv. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Μήθυμνας.

v. Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Μήθυμνας.

vi. Την εποπτεία και τη διαφύλαξη των εντός της δημοτικής ενότητας Μήθυμνας υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

vii. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

viii. Την υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας των πολιτών δημοτικής ενότητας Μήθυμνας.

ix. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ανδρέας Αξής

Γεννήθηκε στην Πελόπη Λέσβου τον Απρίλιο του 1974. Είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής (ΤΑΞΙ) και πρόεδρος των Περιφερειακών Ταξί Δήμου Λέσβου. Είναι υπεύθυνος αθλητισμού και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος δημοτικής ενότητας Μανταμάδου.

Τηλ. Επικοινωνίας : 6977937550

Email : [email protected]

Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου- Υπεύθυνος για θέματα Αθλητισμού

Ο Δήμος