Αντιδήμαρχοι

Αλάνης Γεώργιος

Είναι υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και Προϊστάμενος στα Τμήματα ΦΠΑ, εισοδήματος και κεφαλαίου στη ΔΟΥ, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν και Προϊστάμενος ελέγχου στη ΔΟΥ Χίου και Υποδιευθυντής ελέγχου στη ΔΟΥ Μυτιλήνης. Υπήρξε και Πρόεδρος του συλλόγου Εφοριακών Β. Αιγαίου (1993-2008).

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Πολιχνίτου

i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δν/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

ii. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

iii. Την υπογραφή όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων, σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

iv. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου.

v. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου.

vi. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου.

vii. Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών, για θέματα της δημοτικής ενότητας Πολιχνίτου.

viii. Την εποπτεία και τον έλεγχο της διαφύλαξης των εντός της δημοτικής ενότητας Πολιχνίτου υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

ix. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

x. Την υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική ενότητα Πολιχνίτου.

xi. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου

xii. Τέλος, ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Πάππος Κωνσταντίνος

Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και υπήρξε και τραπεζικός υπάλληλος έχοντας διατελέσει Διευθυντής του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο Μόλυβο.

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Περιουσίας και Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Πέτρας

i. Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Γραφείου παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού καθώς και του Γραφείου Δημοτικής περιουσίας, του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. i viii.

ii. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

iii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Πέτρας.

iv. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Πέτρας.

v. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Πέτρας.

vi. Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Πέτρας

vii. Την εποπτεία και τη διαφύλαξη των εντός της δημοτικής ενότητας Πέτρας υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

Ρούσσης Μιχαήλ

Είναι ιατρός και υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας Άντισσας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης και Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Ερεσού-Αντίσσης επί Δήμου Λέσβου.

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας  και Ανακύκλωσης και Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Ερεσού-Αντίσσης

i.  Την εποπτεία, την  παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. i.  και Ανακύκλωσης

ii. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χωρών της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρωπίνου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά.

iii. Την ευθύνη για τον συντονισμό και τον έλεγχο της κίνησης των οχημάτων του Δήμου, της κατανάλωσης καυσίμων τους και την ανάγκη συντήρησης τους.

iv. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης.

v. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης.

vi. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης.

vii. Τη μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Ερεσού-Αντίσσης.

viii. Την εποπτεία και τον έλεγχο της διαφύλαξης των εντός της δημοτικής ενότητας Ερεσού-Αντίσσης υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

ix. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

x. Την υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτικής ενότητας Ερεσού-Αντίσσης.

xi. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ιορδάνου Ιορδάνης

Είναι λογιστής και έχει διατελέσει Διευθυντής της Εταιρίας Ανάπτυξης του Δήμου Ερεσού Αντίσσης. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του συλλόγου Λογιστών Λέσβου.

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας – Δημόσιας Υγείας και Διοικητικών Υπηρεσιών

i. Την εποπτεία, την  παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον  συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

iii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Γραφείου Προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού.

iv. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Γιαννή Ασανούλα

Είναι ελεύθερη επαγγελματίας. Επί σειρά ετών ασχολείται με τα κοινά της περιοχής της Καλλονής και έχει διατελέσει Γραμματέας του ΕΘΟΚ. Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του της «Ομάδας Εθελοντικής Δράσης Καλλονής».

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

i. Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον  συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, εκτός από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης καθώς καιτου Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

ii. Την εποπτεία, την παρακολούθηση,  τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομίας, οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

iii. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ζαφείρης Ευστράτιος

Είναι Χημικός Μηχανικός. Διατέλεσε από το 2015 έως το 2018 Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έχει διατελέσει ακόμη μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (1983 – 2007), συνιδρυτής και υπεύθυνος Οργάνωσης του Ινστιτούτου ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ από το 1990 έως και το 1992, ενώ την ίδια περίοδο υπήρξε σύμβουλος Αναπληρωτή Υπουργού στο υπουργείο Βιομηχανίας. Υπήρξε και Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (1983 – 1985),  Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (1985 – 1994) και Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας -Επιχειρηματικότητας του ΤΕΕ (2003 – 2009), Μέλος της Γραμματείας του Τμήματος Βιομηχανίας του ΣΥΡΙΖΑ και Συντονιστής της Ομάδας Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών (2012 – 2015) και Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ (2004 – 2009).

Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

i. Την εποπτεία, την παρακολούθηση,  τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την εποπτεία,  την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Γραφείου Πρωτογενούς Τομέα του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομίας, οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

iii. Το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας λιμενικών, αλιευτικών και τουριστικών υποδομών.

iv. Το σχεδιασμό ενεργειακό και αξιοποίηση ενεργειακών πόρων.

v. Τη διαχείριση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

vi. Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

vii. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ιωακείμ Ζαχαρούλα

Είναι νοσηλεύτρια και εργάζεται στο Κέντρο Υγείας Καλλονής.

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Νεότητας και Εθελοντισμού

i. Την εποπτεία, την παρακολούθηση,  τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των Γραφείων, Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλλων και Παιδείας δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού & Νέας Γενιάς που υπάγονται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού σε όλα τα επίπεδα και κυρίως των ομάδων εθελοντισμού για την Πυροπροστασία.

iii. Την εποπτεία,  την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

iv. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ανδρέας Αξής

Γεννήθηκε στην Πελόπη Λέσβου τον Απρίλιο του 1974. Είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής (ΤΑΞΙ) και πρόεδρος των Περιφερειακών Ταξί Δήμου Λέσβου. Είναι υπεύθυνος αθλητισμού και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος δημοτικής ενότητας Μανταμάδου.

Τηλ. Επικοινωνίας : 6977937550

Email : andreasaxis1975@gmail.com

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

i. Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Βατή Μαριόλα Αφροδίτη

Είναι ξενοδόχος. Είναι μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Φορέα Τουρισμού Μολύβου, μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου.

Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Διεθνών Σχέσεων και Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Μήθυμνας

i. Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Γραφείου Τουρισμού & Απασχόλησης που ανήκει στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομίας, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών για την προώθηση και ανάπτυξη των Σχέσεων του Δήμου σε τοπικό και Διεθνή επίπεδο σε θέματα Τουρισμού.

iii. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Κατανάκη Ιωάννα Μαρία

Εργάζεται στη ΔΕΔΔΗΕ Καλλονής, Έχει διατελέσει Νομαρχιακός Σύμβουλος Λέσβου από το 2002-2010 και Γραμματέας του νομαρχιακού συμβουλίου. Από το 2006 έως το 2010 διατέλεσε Πρόεδρος του ΚΕΚΑΝΑΛ.

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας

I. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Τομέα Κοινωνικής Προστασίας του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Αγ.Παρασκευής.

iii. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Αγ.Παρασκευής.

iv. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Αγ.Παρασκευής.

v. Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών, για θέματα της δημοτικής ενότητας Αγ.Παρασκευής.

vi. Την εποπτεία και τον έλεγχο της διαφύλαξης των εντός της δημοτικής ενότητας Αγ.Παρασκευής υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

vii. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

viii. Την υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική ενότητα Αγ.Παρασκευής.

ix. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ο Δήμος