Αντιδήμαρχοι

Αλάνης Γεώργιος

Είναι υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και Προϊστάμενος στα Τμήματα ΦΠΑ, εισοδήματος και κεφαλαίου στη ΔΟΥ, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν και Προϊστάμενος ελέγχου στη ΔΟΥ Χίου και Υποδιευθυντής ελέγχου στη ΔΟΥ Μυτιλήνης. Υπήρξε και Πρόεδρος του συλλόγου Εφοριακών Β. Αιγαίου (1993-2008).

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

i. Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα των Τμημάτων : α) Διοικητικής Υποστήριξης και Δημοπρασιών, β) Οικοδομικών Έργων και Αναπλάσεων, γ) Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συντηρήσεων, δ) Μεταφορικών και Συγκοινωνιακών Υποδομών και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, ε) Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών και Έργων Αγροτικής Οδοποιίας, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

iii. Την προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Ρούσσης Μιχαήλ

Είναι ιατρός και υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας Άντισσας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης και Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Ερεσού-Αντίσσης επί Δήμου Λέσβου.

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας  και Ανακύκλωσης και Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Ερεσού-Αντίσσης

i.  Την εποπτεία, την  παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. i.  και Ανακύκλωσης

ii. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χωρών της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρωπίνου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά.

iii. Την ευθύνη για τον συντονισμό και τον έλεγχο της κίνησης των οχημάτων του Δήμου, της κατανάλωσης καυσίμων τους και την ανάγκη συντήρησης τους.

iv. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης.

v. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης.

vi. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης.

vii. Τη μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Ερεσού-Αντίσσης.

viii. Την εποπτεία και τον έλεγχο της διαφύλαξης των εντός της δημοτικής ενότητας Ερεσού-Αντίσσης υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

ix. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

x. Την υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτικής ενότητας Ερεσού-Αντίσσης.

xi. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ιορδάνου Ιορδάνης

Είναι λογιστής και έχει διατελέσει Διευθυντής της Εταιρίας Ανάπτυξης του Δήμου Ερεσού Αντίσσης. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του συλλόγου Λογιστών Λέσβου.

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

iii. Την υπογραφή όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων, σχετικά με την Οικονομική Υπηρεσία.

iv. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Γιαννή Ασανούλα

Είναι ελεύθερη επαγγελματίας. Επί σειρά ετών ασχολείται με τα κοινά της περιοχής της Καλλονής και έχει διατελέσει Γραμματέας του ΕΘΟΚ. Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του της «Ομάδας Εθελοντικής Δράσης Καλλονής».

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και αυτεπιστασίας

i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, εκτός του τμήματος πρασίνου και Κοινόχρηστων Χώρων, και τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του τμήματος αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

iii. Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Ζαφείρης Ευστράτιος

Είναι Χημικός Μηχανικός. Διατέλεσε από το 2015 έως το 2018 Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έχει διατελέσει ακόμη μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (1983 – 2007), συνιδρυτής και υπεύθυνος Οργάνωσης του Ινστιτούτου ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ από το 1990 έως και το 1992, ενώ την ίδια περίοδο υπήρξε σύμβουλος Αναπληρωτή Υπουργού στο υπουργείο Βιομηχανίας. Υπήρξε και Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (1983 – 1985),  Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (1985 – 1994) και Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας -Επιχειρηματικότητας του ΤΕΕ (2003 – 2009), Μέλος της Γραμματείας του Τμήματος Βιομηχανίας του ΣΥΡΙΖΑ και Συντονιστής της Ομάδας Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών (2012 – 2015) και Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ (2004 – 2009).

Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Τον ενεργειακό σχεδιασμό και την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων.

iii. Τη διαχείριση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

iv. Την ανάπτυξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

v. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ιωακείμ Ζαχαρούλα

Είναι νοσηλεύτρια και εργάζεται στο Κέντρο Υγείας Καλλονής.

Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Ισότητας των Φύλων και Διά Βίου Μάθησης

i. Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού, και ειδικότερα των Τμημάτων : α) Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Ισότητας των Φύλων και β) Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού , πλην του τομέα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

iii. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ανδρέας Αξής

Γεννήθηκε στην Πελόπη Λέσβου τον Απρίλιο του 1974. Είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής (ΤΑΞΙ) και πρόεδρος των Περιφερειακών Ταξί Δήμου Λέσβου. Είναι υπεύθυνος αθλητισμού και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος δημοτικής ενότητας Μανταμάδου.

Τηλ. Επικοινωνίας : 6977937550

Email : andreasaxis1975@gmail.com

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας

i. Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού σε όλα τα επίπεδα, και, κυρίως των ομάδων εθελοντισμού για την Πυροπροστασία.

iii. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Βατή Μαριόλα Αφροδίτη

Είναι ξενοδόχος. Είναι μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Φορέα Τουρισμού Μολύβου, μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου.

Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Διεθνών Σχέσεων

i. Την προώθηση και προβολή του τουρισμού της Δυτικής Λέσβου, τοπικά και διεθνώς, την υλοποίηση της προγραμματικής τουριστικής πολιτικής του Δήμου, σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

ii. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Κατανάκη Ιωάννα Μαρία

Εργάζεται στη ΔΕΔΔΗΕ Καλλονής, Έχει διατελέσει Νομαρχιακός Σύμβουλος Λέσβου από το 2002-2010 και Γραμματέας του νομαρχιακού συμβουλίου. Από το 2006 έως το 2010 διατέλεσε Πρόεδρος του ΚΕΚΑΝΑΛ.

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας

I. Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Τμήματος Δομών Κοινωνικής Προστασίας (γ), της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας & Πολιτισμού, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Αγ.Παρασκευής.

iii. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Αγ.Παρασκευής.

iv. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Αγ.Παρασκευής.

v. Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών, για θέματα της δημοτικής ενότητας Αγ.Παρασκευής.

vi. Την εποπτεία και τον έλεγχο της διαφύλαξης των εντός της δημοτικής ενότητας Αγ.Παρασκευής υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

vii. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

viii. Την υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική ενότητα Αγ.Παρασκευής.

ix. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Πάππος Κωνσταντίνος

Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και υπήρξε και τραπεζικός υπάλληλος έχοντας διατελέσει Διευθυντής του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο Μόλυβο.

Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Διοικητικών Υπηρεσιών και του τμήματος Πρασίνου και Κοινόχρηστων Χώρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

i. Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, και ειδικότερα των Τμημάτων : α) Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων, β) Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου και γ) Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την εποπτεία, την παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του τμήματος πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

iii. Την παρακολούθηση εκτέλεσης έργων στο Πράσινο.

Ο Δήμος