Προσλήψεις

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικού αριθμού οχτώ (8) ατόμων, προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Λέσβου Αναλυτικά : Η Ανακοίνωση Η αίτηση Η Υπ. Δήλωση
Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και απορριπτέων της αριθμ 1/2021 ανακοίνωσης ΣΟΧ
Πινάκας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ με κωδικό θέσης : 102 Πινάκας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ με κωδικό θέσης : 103 Πινάκας Απορριπτέων της αριθμ 1/2021 ΣΟΧ κατηγορίας ΥΕ με κωδικό θέσης : 103
Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών παροχής υπηρεσιών του Δημοτικού Ιδρύματος (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “H ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”»
Το Ν.Π.Δ.Δ.«ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “H ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών παροχής υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, του Δημοτικού Ιδρύματος (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “H ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή του […]
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Ο Δήμαρχος  Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Λέσβου, για λόγους δημόσιας υγείας. Αναλυτικά : Η Ανακοίνωση Η Αίτηση Η Υπεύθυνη Δήλωση
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Ο Δήμαρχος  Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, για λόγους δημόσιας υγείας. Αναλυτικά : Η Ανακοινωση Η Αιτηση Η Υπευθυνη Δηλωση
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος  Δυτικής Λέσβου έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2)Την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4555 με το οποίο καταργείται η παρ. 10 περίπτωση ιζ΄ του άρθρου 18 του Ν3870/2010 […]
Προσωρινοί Πινάκες για Καθαριστές – Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων
Αναλυτικά οι Πινάκες : Οριστικοί Πίνακες για τους καθαριστές / στριες Σχολικών Μονάδων με Πλήρη Απασχόληση Οριστικοί Πίνακες για τους καθαριστές / στριες Σχολικών Μονάδων με Μερική Απασχόληση Οι ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν έως την Δευτέρα 07-08-2020 και ώρα 15 : 00.
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δυο (32) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Δυτικής Λέσβου Αναλυτικά : Η Ανακοίνωση Η Αίτηση - Υπ Δηλωση Παραρτημα
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού είκοσι ενός (21) ατόμων, προς αντιμετώπιση των αυξημένων, κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω της απειλής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 των υπηρεσιών καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν […]
  • Kατηγορίες