Προσλήψεις

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος  Δυτικής Λέσβου έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2)Την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4555 με το οποίο καταργείται η παρ. 10 περίπτωση ιζ΄ του άρθρου 18 του Ν3870/2010 […]
Προσωρινοί Πινάκες για Καθαριστές – Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων
Αναλυτικά οι Πινάκες : Οριστικοί Πίνακες για τους καθαριστές / στριες Σχολικών Μονάδων με Πλήρη Απασχόληση Οριστικοί Πίνακες για τους καθαριστές / στριες Σχολικών Μονάδων με Μερική Απασχόληση Οι ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν έως την Δευτέρα 07-08-2020 και ώρα 15 : 00.
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δυο (32) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Δυτικής Λέσβου Αναλυτικά : Η Ανακοίνωση Η Αίτηση - Υπ Δηλωση Παραρτημα
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού είκοσι ενός (21) ατόμων, προς αντιμετώπιση των αυξημένων, κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω της απειλής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 των υπηρεσιών καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν […]
Πίνακες των αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2020 του Φορέα “Ζαχάρειος πρότυπος”
Πινάκας Κατάταξης και Βαθμολογίας για τον κωδικό Θέσης 101 Πινάκας Κατάταξης και Βαθμολογίας για τον κωδικό Θέσης 102 Πινάκας Κατάταξης και Βαθμολογίας για τον κωδικό Θέσης 103 Πινάκας Απορριπτέων για τον κωδικό θέσης 102 Πινάκας Απορριπτέων για τον κωδικό θέσης 103
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος  Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού έξι (06) ατόμων, προς αντιμετώπιση έκτατων και  κατεπειγουσών αναγκών της Δνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου  Δυτικής Λέσβου Αναλυτικά : Η Πρόσκληση
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκατεσσάρων (14) ατόμων
Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “H ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”» ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκατεσσάρων (14) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών παροχής υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, του Δημοτικού Ιδρύματος (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “H ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή […]
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος  Δυτικής Λέσβου έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2) Την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4555 με το οποίο καταργείται η παρ. 10 περίπτωση ιζ΄ του άρθρου 18 του […]
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος Δυτικής  Λέσβου ανακοινώνειότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δυο (02) ναυαγοσωστών προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών φύλαξης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου όπως π.χ. Ερεσού και Βατερών παραλιών με γαλάζιες σημαίες του Δήμου Δυτικής Λέσβου για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και […]
  • Kατηγορίες