Προσλήψεις

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος Δυτικής  Λέσβου ανακοινώνειότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δυο (02) ναυαγοσωστών προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών φύλαξης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου όπως π.χ. Ερεσού και Βατερών παραλιών με γαλάζιες σημαίες του Δήμου Δυτικής Λέσβου για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και […]
Απευθείας ανάθεσης για την αμοιβή υπηρεσίας επικαιροποίησης τοπικού σχεδίου δράσης για τα απορρίμματα του Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την  αμοιβή υπηρεσίας επικαιροποίησης τοπικού σχεδίου δράσης για τα απορρίμματα  του Δήμου  Δυτικής Λέσβου, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού  23.400,00 € βάσει της αριθμ.  35/2020 μελέτης του τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής  του Δήμου Δυτικής Λέσβου Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά […]
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η  Πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού Νήσου Λέσβου  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων,  προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν από τον κίνδυνο εξάπλωσης και διασποράς του κορωνοϊού covid-19 καθώς και την λήψη μέτρων για την ασφαλή επανεκκίνηση του αθλητισμού […]
Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δυο (02) ναυαγοσωστών
Ο Δήμαρχος Δυτικής  Λέσβου έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου […]
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Υδρονομέων Άρδευσης
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 211 του Ν.3584/072. Την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/20113. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.19574. Την αριθ. 116/2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Λέσβου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη πέντε υδρονομέων καθώς και η αρδευτική περίοδος ήτοι από 15/6/2020 […]
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος  Δυτικής Λέσβου έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν Την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4555 με το οποίο καταργείται η παρ. 10 περίπτωση ιζ΄ του άρθρου 18 του Ν3870/2010 που […]
  • Kατηγορίες