Επιχειρήσεις

Ενημερωθείτε για όλες τις αιτήσεις που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα εντός των ορίων του Δήμου, όπως η αδειοδότηση για έναρξη ή επέκταση εμπορικής δραστηριότητας, η άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, η παράταση του ωραρίου λειτουργίας, η άδεια μουσικής και άλλα όσα αφορούν την σχέση των επιχειρήσεων και του Δήμου.

Για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει προς την υπηρεσία μας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η υπηρεσία του Δήμου αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για την καταβολή των αναλογούντων τελών, μετά την πληρωμή των οποίων εκδίδεται η σχετική άδεια και αποστέλλεται στο περίπτερο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:1. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία. (συμπληρωμένοι με προσοχή οι ΚΑΔ και να είναι σωστή η περιγραφή τους)
2. Διάγραμμα της περιοχής (Απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης όπως οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομική τετράγωνο).
3. Υπεύθυνη Δήλωση διαχειριστή πολυκατοικίας ή ιδιοκτήτη του χώρου (εφόσον στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας) με κανονισμό χρήσης
ή όχι
4. Παράβολο
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. Ενοικιαστήριο κτίσματος αν ενοικιάζεται ή Ε9 αν είναι ιδιόκτητο.
7. Βεβαίωση μη οφειλής από τον Δήμο
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εντός ή εκτός αιγιαλού και μπορεί να λειτουργήσει ΚΥΕ.
Για εταιρεία
-Καταστατικό εταιρείας
-Νόμιμο εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση
-Φωτοτυπίες μελών
Υπεύθυνο Γραφείο:Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομίας
Γραφείο: Ισόγειο, Γραφείο 6
Διεύθυνση: Καλλονή, Πρώην Κτίριο Εφορίας
Τηλέφωνο: 2253351517
E-mail: perivallonmwlesvos@gmail.com
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:1. Αίτηση
2. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα αρμόζουσας κλίμακας υπογεγραμμένο από μηχανικό
3. Βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο
Υπεύθυνη δήλωση
περί ενημέρωσης για τον Κανονισμού Χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δυτικής Λέσβου. ΑΔΑ: ΩΘ7Λ46ΜΓΘ5-Λ8Ω
4. Γνωστοποίηση ΚΥΕ ή φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης ΚΥΕ
5. Έναρξη επιτηδεύματος από ΔΟΥ
Υπεύθυνο Γραφείο:Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομίας
Γραφείο: Ισόγειο, Γραφείο 6
Διεύθυνση: Καλλονή, Πρώην Κτίριο Εφορίας
Τηλέφωνο: 2253351517
E-mail: perivallonmwlesvos@gmail.com
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:1. Η Αίτηση κατατίθεται στον Πρόεδρο της εκάστοτε δημοτικής κοινότητας
2. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή γνωστοποίησης
3. Βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο
Υπεύθυνο Γραφείο:Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομίας
Γραφείο: Ισόγειο, Γραφείο 6
Διεύθυνση: Καλλονή, Πρώην Κτίριο Εφορίας
Τηλέφωνο: 2253351517
E-mail: perivallonmwlesvos@gmail.com

Κέντρο Υπηρεσιών