Δόμηση και Ακίνητα

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών δόμησης, κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, Βεβαιώσεων Οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Ο δημότης συμπληρώνει την αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία και εκδίδεται η υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή ρεύματος από τους αρμοδίους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας. Ο δημότης  υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή ρεύματος και την καταθέτει στο αρμόδιο πρακτορείο της ΔΕΔΔΗΕ εντός 10 ημερών. Σε περίπτωση διαδοχής καταναλωτή ή αλλαγής χρήσης του ακινήτου πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνεται βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή από τον δήμο σύμφωνα με τον Ν.2130/1993 άρθρο 27 παρ.4.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:1. Αίτηση νέας παροχής 
2. Αριθμός νέας παροχής (δίδεται από τη ΔΕΔΔΗΕ)
3. Αριθμός και έτος οικοδομικής αδείας (εάν η άδεια οικοδομής είναι παλαιά, πέραν την τετραετίας, χρειάζεται βεβαίωση πέρατος των εργασιών ή πρόσφατη αναθεώρηση της άδειας ή βιβλίο ενσήμων ΙΚΑ για πρόσφατες εργασίες ή τιμολόγια εργασιών που έγιναν μετά την τετραετία)
4. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου ή σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας (για οικοπεδούχους) ή πίνακα αναλογισμού ή σχέδιο ή βεβαίωση μηχανικού (με σφραγίδα & υπογραφή του)
5. Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου και ταυτότητα του αιτούντος 
6. Τακτοποίηση  οφειλής που προκύπτει σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής τελών καθαριότητας-φωτισμού του ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενου 
7. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.
8. Βεβαίωση ΔΟΥ για ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας για επαγγελματική χρήση, προκειμένου να εντάσσεται σε μειωμένους συντελεστές Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για όσους ΚΑΔ έχουν εγκριθεί περί Λιανικού
9. Εμπορίου και Υπηρεσιών
Υπεύθυνο Γραφείο: Τεχνική Υπηρεσία
Εναλλακτικά:Ηλεκτρονική αίτηση

Ο δημότης συμπληρώνει την αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι συνήθεις βεβαιώσεις τετραγωνικών για ηλεκτροδότηση ακινήτου είναι για:
• Κανονική Παροχή Ρεύματος
• Επανασύνδεση Παροχής
• Αλλαγή Τιμολογίου ΔΕΗ
• Διαχωρισμός Τετραγωνικών
• Εργοταξιακή Παροχή

1.Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Κανονική Παροχή Ρεύματος1. Αίτηση
2. Αριθμό παροχής από ΔΕΗ & φωτοτυπία ηλεκτρ. σχεδίου
3. Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας
4. Φωτοτυπία συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου
5. Φωτοτυπία κατόψεων του ακινήτου θεωρημένου από μηχανικό
6. Φωτοτυπία τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης θεωρημένου από μηχανικό
7. Βεβαίωση περαίωσης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών
8. Εξουσιοδότηση αν η αίτηση κατατεθεί από τρίτο άτομο
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Επανασύνδεση Παροχής1. Αίτηση
2. Αριθμό παροχής από ΔΕΗ ή άλλο πάροχο
3. Φωτοτυπία συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου
4. Φωτοτυπία πρόσφατου τοπογραφικού διαγράμματος από μηχανικό όπου θα αναφέρονται τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου. 5. Βεβαίωση από τη ΔΕΗ όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία διακοπής του ρεύματος.
6. Τακτοποίηση οφειλής που προκύπτει σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής δημοτικών τελών του ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενου – Δημοτική Ενημερότητα
7. Εξουσιοδότηση αν η αίτηση κατατεθεί από τρίτο άτομο
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Αλλαγή Τιμολογίου ΔΕΗ1. Αίτηση
2. Πρόσφατο λογαριασμό από τη ΔΕΗ (ή άλλο πάροχο)
3. Φωτοτυπία συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου
4. Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας (όπου απαιτείται)
5. Φωτοτυπία τοπογραφικού διαγράμματος θεωρημένο από μηχανικό όπου θα αναφέρονται τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου
6. Βεβαίωση περαίωσης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών
7. Δημοτική Ενημερότητα
8. Διακοπή εργασιών από Δ.Ο.Υ.
9. Ανάκληση σήματος από Ε.Ο.Τ. 10. Εξουσιοδότηση αν η αίτηση κατατεθεί από τρίτο άτομο
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Διαχωρισμό Τετραγωνικών1. Αίτηση
2. Νέο αριθμό παροχής από ΔΕΗ ή άλλο πάροχο & σχέδιο ηλεκτρολόγου
3. Πρόσφατο λογαριασμό από τη ΔΕΗ ή άλλο πάροχο για την ήδη υπάρχουσα παροχή
4 Φωτοτυπία συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου
5. Φωτοτυπία κατόψεων στις οποίες θα φαίνονται τα τετραγωνικά μέτρα κάθε ακινήτου που θα ισχύουν μετά το διαχωρισμό
6. Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη για τον επιμερισμό των τετραγωνικών μέτρων σε κάθε παροχή (με γνήσιο της υπογραφής)
7. Φωτοτυπία τοπογραφικού διαγράμματος ή διαγράμματος κάλυψης
8. Τακτοποίηση οφειλής που προκύπτει σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής δημοτικών τελών του ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενου – Δημοτική Ενημερότητα
9. Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη για τον επιμερισμό των τ.μ. σε κάθε παροχή (με γνήσιο της υπογραφής)
10. Εξουσιοδότηση αν η αίτηση κατατεθεί από τρίτο άτομο
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Εργοταξιακή Παροχή1. Αίτηση
2. Αριθμό παροχής από ΔΕΗ
3. Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας
4. Φωτοτυπία συμβολαίου ιδιοκτησίας οικοπέδου 5. Φωτοτυπία πρόσφατου (τελευταίας 3-ετίας) τοπογραφικού διαγράμματος οικοπέδου με αναλυτική εμβαδομέτρηση οικοπέδου από διπλωματούχο μηχανικό
6. Δημοτική Ενημερότητα
7. Εξουσιοδότηση αν η αίτηση κατατεθεί από τρίτο άτομο
Υπεύθυνο Γραφείο: Έσοδα – ΤΑΠ
Γραφείο: Ισόγειο, Γραφείο 4
Διεύθυνση: Καλλονή, Κτίριο Πρώην Εφορίας
Τηλέφωνα: 2253351506,509,507,508
E-mail: esoda@mwlesvos.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά την επεξεργασία των αιτήσεων ενδεχομένως να ζητηθούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά!

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο Πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή άλλου παρόχου εξοφλημένο (όπου απαιτείται)
3. Φωτοαντίγραφο Οικοδομικής άδειας
4. Φωτοαντίγραφο Συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου
5. Φωτοαντίγραφο Πρόσφατου Τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης θεωρημένο από τον μηχανικό
6. Φωτοαντίγραφο Πρόσφατου Διαγράμματος κατόψεων θεωρημένο από τον μηχανικό
7. Πίνακας Χιλιοστών (όπου απαιτείται)
8. Βεβαίωση περαίωσης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών
9. Τακτοποίηση οφειλής που προκύπτει σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής δημοτικών τελών του ακίνητου ως μη ηλεκτροδοτούμενου
10. Εξουσιοδότηση αν η αίτηση κατατεθεί από τρίτο άτομο
Υπεύθυνο Γραφείο: Έσοδα – ΤΑΠ
Γραφείο: Ισόγειο, Γραφείο 4
Διεύθυνση: Καλλονή, Κτίριο Πρώην Εφορίας
Τηλέφωνα: 2253351506, 509, 507, 508
E-mail: esoda@mwlesvos.gr

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να δηλώνει όλα τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, είτε αυτά είναι χρησιμοποιούμενα, είτε όχι.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για ακίνητο μη ηλεκτροδοτούμενο σε χρήση1. Αίτηση
2. Βεβαίωση αρμόδιου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΗ ή άλλο πάροχο) περί διακοπής ηλεκτροδότησης
3. Φωτοτυπία συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου (όπου απαιτείται)
4. Φωτοτυπία κατόψεων στις οποίες θα φαίνονται για κάθε ακίνητο τα τετραγωνικά μέτρα που θα ισχύουν μετά το διαχωρισμό (όπου απαιτείται)
5. Φωτοτυπία τοπογραφικού διαγράμματος ή διαγράμματος κάλυψης (όπου απαιτείται)
6. Βεβαίωση περαίωσης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών
7. Τακτοποίηση οφειλής που προκύπτει σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής δημοτικών τελών του ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενου – Δημοτική Ενημερότητα
8. Εξουσιοδότηση αν η αίτηση κατατεθεί από τρίτο άτομο
Απαραίτητα δικαιολογητικά για ακίνητο μη ηλεκτροδοτούμενο και μη χρησιμοποιούμενο1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ΑΡΘΡΟ 8 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
3. Βεβαίωση αρμόδιου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΗ ή άλλο πάροχο) περί διακοπής ηλεκτροδότησης
Ε9 (τελευταία υποβληθείσα δήλωση)
4. Φωτοτυπία συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου (όπου απαιτείται)
5. Φωτοτυπία κατόψεων στις οποίες θα φαίνονται για κάθε ακίνητο τα τετραγωνικά μέτρα που θα ισχύουν μετά το διαχωρισμό (όπου απαιτείται)
6. Φωτοτυπία τοπογραφικού διαγράμματος ή διαγράμματος κάλυψης (όπου απαιτείται)
7. Τακτοποίηση οφειλής που προκύπτει σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής δημοτικών τελών του ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενου – Δημοτική Ενημερότητα
8. Εξουσιοδότηση αν η αίτηση κατατεθεί από τρίτο άτομο
Υπεύθυνο Γραφείο: Έσοδα – ΤΑΠ
Γραφείο: Ισόγειο, Γραφείο 4
Διεύθυνση: Καλλονή, Κτίριο Πρώην Εφορίας
Τηλέφωνα: 2253351506, 509, 507, 508
E-mail: esoda@mwlesvos.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά την επεξεργασία των αιτήσεων ενδεχομένως να ζητηθούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά!

Απαραίτητα δικαιολογητικά1. Αίτηση
2. Πρόσφατο λογαριασμό από τη ΔΕΗ (ή άλλο πάροχο)
3. Φωτοτυπία συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτουΦωτοτυπία οικοδομικής άδειας (όπου απαιτείται)
4. Φωτοτυπία τοπογραφικού διαγράμματος ή/και κατόψεων θεωρημένο από μηχανικό
5. Βεβαίωση περαίωσης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών
6. Εξουσιοδότηση αν η αίτηση κατατεθεί από τρίτο άτομο
Υπεύθυνο Γραφείο: Έσοδα – ΤΑΠ
Γραφείο: Ισόγειο, Γραφείο 4
Διεύθυνση: Καλλονή, Κτίριο Πρώην Εφορίας
Τηλέφωνα: 2253351506, 509, 507, 508
E-mail: esoda@mwlesvos.gr
Απαραίτητα δικαιολογητικά1. Αίτηση
2. Αριθμό παροχής από ΔΕΗ & φωτοτυπία ηλεκτρ. σχεδίου
3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Φωτοτυπία συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου
5. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) τρέχοντος οικονομικού έτους
6. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) οικ. έτους 20… και των δύο συζύγων
7. Βεβαίωση από ΑΣΠΞ (για πολύτεκνους)
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αν ζητείται υπηρεσιακά)
9. Βεβαίωση από το αρμόδιο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για την πιστοποίηση και το ποσοστό αναπηρίας
10. Βεβαίωση σπουδών για παιδιά που σπουδάζουν (τρίτεκνοι)
11. Σε περίπτωση μίσθωσης επιπλέον χρειάζονται
Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.
Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι θα δηλώσει οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στο ακίνητο από τούδε και στο εξής
12. Εξουσιοδότηση αν η αίτηση κατατεθεί από τρίτο άτομο
Υπεύθυνο Γραφείο: Έσοδα – ΤΑΠ
Γραφείο: Ισόγειο, Γραφείο 4
Διεύθυνση: Καλλονή, Κτίριο Πρώην Εφορίας
Τηλέφωνα: 2253351506, 509, 507, 508
E-mail: esoda@mwlesvos.gr

Κέντρο Υπηρεσιών