Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

20 Αυγούστου, 2020 13:02

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού είκοσι ενός (21) ατόμων, προς αντιμετώπιση των αυξημένων, κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω της απειλής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 των υπηρεσιών καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (Δ/νση: Καλλονή τηλ: 2253350246 αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου κ. Βαλελή Νίκη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Λέσβου, ήτοι μέχρι και την Τέταρτη 26/8/2020.

Ακόμη οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρόμου την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας ήτοι την  Τέταρτη 26/8/2020.

Αναλυτικά