Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

9 Ιουλίου, 2020 16:18

Ο Δήμαρχος  Δυτικής Λέσβου έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

2) Την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4555 με το οποίο καταργείται η παρ. 10 περίπτωση ιζ΄ του άρθρου 18 του Ν3870/2010 που αφορά στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 όπου περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις των ΝΠΔΔ των δήμων και περιφερειών.

3) το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018

4) Την υπ’ αριθ. 145/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Δυτικής Λέσβου.

5) Η αριθ. πρωτ. 5884/28-05-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου  Δυτικής Λέσβου, περί ύπαρξης πιστώσεων.   

6) Tις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην υπηρεσία πρασίνου του Δήμου  Δυτικής Λέσβου, με τις ελλείψεις σε προσωπικό και την άμεση ανάγκη για καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων και αλσυλλίων,

Ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς αντιμετώπιση έκτατων και  κατεπειγουσών αναγκών της Δνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου  Δυτικής Λέσβου και για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Εργάτες 10 Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του     Ν. 3584/07. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης-χορηγείται από την υπηρεσία) Δυο (2)  μήνες

 Αναλυτικά :