Απευθείας ανάθεσης για την αμοιβή υπηρεσίας επικαιροποίησης τοπικού σχεδίου δράσης για τα απορρίμματα του Δήμου Δυτικής Λέσβου

15 Ιουνίου, 2020 15:06

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την  αμοιβή υπηρεσίας επικαιροποίησης τοπικού σχεδίου δράσης για τα απορρίμματα  του Δήμου  Δυτικής Λέσβου, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού  23.400,00 € βάσει της αριθμ.  35/2020 μελέτης του τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής  του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά (είτε ανά ομάδα είτε στο σύνολο όπως αναφέρονται στην συνημμένη τεχνική περιγραφή) με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο  πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου  ή μέσω fax ή e-mail έως και την  19-6-2020  και ώρα    11:00  π.μ.

Αναλυτικά :