Υπηρεσία τελικής διάθεσης αποβλήτων ναυτιλιακού εξοπλισμού των προσφυγικών ροών του Δήμου Δυτικής Λέσβου

19 Μαρτίου, 2021 14:22

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Υπηρεσία τελικής διάθεσης αποβλήτων ναυτιλιακού εξοπλισμού των προσφυγικών ροών του Δήμου Δυτικής Λέσβου», εκτιμώμενης αξίας 172.983,83 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 210.873,95 ευρώ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν. 4782/2021 και τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05-04-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09-04-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Αναλυτικα :