Προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης (κάμερες, υπολογιστές, σκάνερ κλπ)

17 Μαρτίου, 2021 12:12

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης (κάμερες, υπολογιστές, σκάνερ κλπ)», προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%, βάσει της με αριθμ.  27/2021 μελέτης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά (στο σύνολο της υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή) με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο  πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου ή μέσω fax ή e-mail έως και την Τετάρτη  24-03-2021 και ώρα 15:00  μ.μ.

Αναλυτικά :