Προμήθεια ενός φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα, γερανό, αρπάγη και κλαδοθρυμματιστή

16 Νοεμβρίου, 2022 11:19

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια ενός φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα, γερανό, αρπάγη και κλαδοθρυμματιστή».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ενός φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα, γερανό, αρπάγη και κλαδοθρυμματιστή, όπως αυτά περιγράφονται στην αναλυτική Διακήρυξη.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 2.3.1 της Διακήρυξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 223.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων € 179.838,71 είναι για την προμήθεια και € 43.161,29 είναι για ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μέχρι και την οριστική παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων των αγαθών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 3.590,00 (τρεις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα) ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 19/12/2022 και ώρα 22:00 μμ.

Λήψη πληροφοριών: Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, Καλλονή Λέσβου Τ.Κ.81107, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυριάκης Γρηγόριος, τηλέφωνο +302253350212, e-mail: gregkyrs@gmail.com
Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 176244.

 Αναλυτικά :

  • Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε τη περίληψη διακήρυξης, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε τον πινάκα συμμόρφωσης, πατήστε εδώ.