Δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την δημόσια σύμβαση με τίτλο «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου»

27 Οκτωβρίου, 2022 11:50

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την δημόσια σύμβαση με τίτλο «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου».

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 2.3 της διακήρυξης.

Η εκτιμώμενη συνολική ενδεικτική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€125.400,00). Το ποσό αυτό κατανέμεται ισόποσα στα έτη 2023 και 2024. Οι υπηρεσίες ασφάλισης δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης με δύο ετήσια ασφαλιστήρια συμβόλαια για όλα τα μεταφορικά μέσα, οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, με συγκεκριμένες καλύψεις. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα 1 της διακήρυξης.

Οι ζητούμενες ασφαλιστικές καλύψεις κατά κατηγορία οχημάτων, η εκτιμώμενη εμπορική αξία έκαστου ασφαλιζόμενου οχήματος, καθώς και τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, ασφαλιζόμενα κεφάλαια ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 της διακήρυξης.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα.

● Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής προσφορών: 15 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 22:00 μ.μ.
● Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 21 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Αναλυτικά :

  • Για να κατεβάσετε τα συνημμένα του διαγωνισμού, πατήστε εδώ.