Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου Δυτικής Λέσβου

23 Μαρτίου, 2021 14:08

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την προμήθεια «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» , εκτιμώμενης αξίας 206.740 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 237.325,80 ευρώ με ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν. 4782/2021 και τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-04-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16-04-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Αναλυτικα