Διαδικασία απευθείας ανάθεσης με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

27 Οκτωβρίου, 2022 14:58

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενδιαφέρεται να διενεργήσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 70.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17% και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.).

Στην παρούσα διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, Θα υποβληθούν προσφορές στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσκαλούνται να υποβάλουν προσφορά στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης και δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

Τα έγγραφα της σύμβασης για τη διαδικασία ανάθεσης θα είναι διαθέσιμα για πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ειδικό χώρο της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, Α/A Συστήματος : 193404).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03-11-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04-11-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Αναλυτικά :

• Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 1813/2022 απόφαση Δημάρχου Δυτικής Λέσβου, πατήστε εδώ.
• Για να κατεβάσετε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς, πατήστε εδώ.
• Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.
• Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.