Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα καλαθοσφαίρισης) Δήμου Δυτικής Λέσβου

18 Νοεμβρίου, 2022 4:39

Ο ΑΡΜΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα καλαθοσφαίρισης) Δήμου Δυτικής Λέσβου, εκτιμώμενης αξίας 512.820,51€ χωρίς Φ.Π.Α. 17%.

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΑΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., Οδός: Καλλονή Λέσβου, Ταχ.Κωδ.: 81107, Τηλ.: 22530 30011, E-mail: armosvoraig@gmail.com, Ιστοσελίδα: https://www.mwlesvos.gr/

Κωδικός CPV: Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44112200-0 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, 37421000-5 ΤΑΠΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, 31518600-6 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, 37415000-0 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του https://www.mwlesvos.gr/

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22.12.2022 και ώρα 10:00 π.μ..

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 28.12.2022, ώρα 13:00 π.μ

Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 177525

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Αναλυτικά :

  • Για να κατεβάσετε την περιληψη διακήρυξης, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε τη μελετη, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) πατήστε εδώ.