ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥγια την ανάθεση του αντικειμένου: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης Δήμου Δυτικής Λέσβου»

7 Νοεμβρίου, 2022 15:19
 • ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου (ΔΔΛ) και ανήκει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στην Καλλονή Λέσβου.

 • ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Δυτικής Λέσβου με την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Σταθμών Φόρτισης και αντίστοιχων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των φορτιστών. Η υλοποίηση του αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί μέσω των εξής επιμέρους Υποέργων:

 1. Υποέργο 1: Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης δημοτικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
 2. Υποέργο 2: Εργασίες ΟΚΩ (νέες παροχές ΔΕΔΔΗΕ).
 3. Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με μπαταρίες, για τη λειτουργία των σταθμών φόρτισης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων ((CPV) : 65310000-9 «Διανομή ηλεκτρικού» (CRV) : 65410000-0 «Λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής»

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

 • ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και είναι προσβάσιμο στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr

 • ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως ημερομηνία λήξεως υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 30/11/2022,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00μμ.

 Αναλυτικά :

 • Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.
 • Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.
 • Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.
 • Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) πατήστε εδώ και εδώ.