Αναβάθμιση – Βελτίωση Δημοτικών χώρων – Παιδικών Χάρων

10 Μαρτίου, 2021 12:34

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 924.430,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 1.081.583,10 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02-04-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Αναλυτικά: