Διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ –ΠΕΤΡΑΣ».

12 Μαρτίου, 2021 19:37

Σας ανακοινώνουμε ότι, καθότι δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 94769,1) κατά τη νέα ημερομηνία και ώρα που είχαν οριστεί με την υπ’ αριθμ. 15/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ήτοι την 01-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, λόγω ασθένειας της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ) και αποχής του Αναπληρωτή της από τη διαγωνιστική διαδικασία, και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 55/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα προβεί στη διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης (επαναληπτικός διαγωνισμός) για το εν λόγω έργο, σύμφωνα και με το άρθρο 98, παρ. 1 και 4, του Ν.4412/2016, ως ισχύει..

Αναλυτικά :