Ανακατασκευή Γηπέδου Παρακοίλων

10 Μαρτίου, 2021 12:46

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 299.145,30 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 350.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02-04-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Αναλυτικά: