Κατάθεση αιτήσεων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμορους)

5 Μαΐου, 2023 13:07

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι σύμφωνα με την αριθμ. 38609 ΕΞ 2023/10-03-2023 (ΦΕΚ 1432/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομικών –Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας τόσο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (όμοροι) όσο και με τη διαδικασία πλειοδοτικών δημοπρασιών (μη όμοροι), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Δήμο έως και τις 30/06/2023. 

Όλες οι συμβάσεις θα είναι τριετείς με ημερομηνία λήξης 31-12-2025.

Η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.2025.

Οι αιτήσεις των όμορων υποβάλλονται υποβάλλονται στο Δημοτικό Κατάστημα  Αγίας Παρασκευής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, με συνημμένα όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι Τρίτη  20 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Δήμου Δυτικής Λέσβου: 2253350514.

Αναλυτικά :
• Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πατήστε εδώ.
• Για να κατεβάσετε τη Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ.
• Για να κατεβάσετε τη Έντυπο Καταγραφής Αιτήματος, πατήστε εδώ.