Διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

4 Ιανουαρίου, 2021 15:02

Σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 93718) κατά τη νέα ημερομηνία που ορίστηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ήτοι σήμερα, 04-01-2021, ημέρα Δευτέρα, λόγω αποχής δύο τακτικών μελών κι ενός αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) από τη διαγωνιστική διαδικασία και καθότι στα τριμελή συλλογικά όργανα για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών (παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999).

Καθότι σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4412/2016, «…Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός).», θα ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου σχετικά με τη διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο.

Αναλυτικά η ενημέρωση.