Διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

4 Ιανουαρίου, 2021 14:59

Σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (α/α διαγωνισμού στο «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα» : 93711) κατά τη νέα ημερομηνία που ορίστηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ήτοι σήμερα, 04-01-2021, ημέρα Δευτέρα, λόγω αποχής του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Αναπληρωτή του από τη διαγωνιστική διαδικασία.

Καθότι σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4412/2016, «…Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός).», θα ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου σχετικά με τη διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο.

Αναλυτικά η ενημέρωση.