Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΠΛΗΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

8 Σεπτεμβρίου, 2020 14:30

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΠΛΗΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ».

Η κλήρωση θα διενεργηθεί, στα γραφεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου στο πρώην κτίριο ΔΟΥ Καλλονής, στον πρώτο όροφο, στην Καλλονή Λέσβου, την Πέμπτη 10-09-2020 και ώρα 10:00, μέσω του δικτυακού τόπου της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ. (https://mimed.ggde.gr) από χρήστη της εφαρμογής του Μητρώου – μέλος της αρμόδιας Επιτροπής κλήρωσης που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 91/2020 απόφαση Δημάρχου Δυτικής Λέσβου (ΑΔΑ : 6ΠΠΣ46ΜΓΘ5-Θ7Δ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση