Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

10 Νοεμβρίου, 2020 12:15

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ».

Η κλήρωση θα διενεργηθεί, στα γραφεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου στο πρώην κτίριο ΔΟΥ Καλλονής, στον πρώτο όροφο, στην Καλλονή Λέσβου, την Πέμπτη 12-11-2020 και ώρα 09:30

Αναλυτικά η ανακοίνωση