Ανακοίνωση για τους εργολήπτες Κοιμητηρίων

22 Φεβρουαρίου, 2023 13:48

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Επαγγελματιών και Εργοληπτών Κοιμητηρίων να υποβάλουν εντός τριάντα (30) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόδειξη ασκήσεως νόμιμης επαγγελματικής δραστηριότητας

i) για τα γραφεία τελετών απαραίτητα προσκόμιση αντιγράφου της Άδειας Λειτουργίας και ενεργό ΑΦΜ

ii) για τους λοιπούς επιτηδευματίες βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί άσκησης νόμιμης επαγγελματικής δραστηριότητας

β) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο

γ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας , η οποία θα ανανεώνεται πριν τη λήξη της προηγούμενης που έχει προσκομιστεί

δ)Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του ίδιου και του προσωπικού που απασχολεί

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του επαγγελματία ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία να δηλώνονται i) ονομαστικά οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ,

ii) ότι είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό φορέα , και η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφο με αναλυτικά στοιχεία για τον κάθε εργαζόμενο στο οποίο θα επισυνάπτονται

i) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας του κάθε εργαζόμενου

ii) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής ( για αλλοδαπό)

iii) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κάρτας νόμιμης απασχόλησης (για αλλοδαπό)

iv) Φωτογραφία 3 x 2 cmστ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του επαγγελματία ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία να δηλώνονται

:i) τα οχήματα με τα οποία θα εισέρχονται οι εργαζόμενοι της επιχείρησης στα κοιμητήρια του Δήμου για την εκτέλεση εργασιών

ii) το ότι όλα τα οχήματα είναι ασφαλισμένα και θα είναι για όλη τη διάρκεια που θα χρησιμοποιούνται εντός των Κοιμητηρίων

iii) φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του κάθε οχήματος

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του επαγγελματία ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων και ότι τόσο ο ίδιος όσο και κάθε τρίτος από αυτόν προστεθείς ή έχων από αυτόν δικαιώματα, με οποιαδήποτε σχέση θα συμμορφώνονται αυστηρά προς τις διατάξεις του Κανονισμού και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.