Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης Υδρονομέων

25 Απριλίου, 2023 13:50

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 211 του Ν.3584/07.
 2. Την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011.
 3. Το υπ αρ. πρωτ.: 6783/27.01.2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 14 παρ.1β του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 234/Α).
 6. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ 60 Α) «περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων».
 7. Την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4555 με το οποίο καταργείται η παρ. 10 περίπτωση ιζ΄ του άρθρου 18 του Ν 3870/2010 που αφορά στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 όπου περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις των ΝΠΔΔ των δήμων και περιφερειών.
 8. Την εξαίρεση από τον περιορισμό των 24 μηνών ανώτατης συνολικής διάρκειας απασχόλησης
  επειδή το προσωπικό αυτό αποτελεί ειδική από τη φύση και το είδος της εργασίας του κατηγορία προσωπικού, δεν εμπίπτει στον περιορισμό των 24 μηνών ανώτατης συνολικής διάρκειας απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του πδ 164/2004. (ΥΠΕΣ Αριθ. Πρωτ. 30958/05.06.08)
 9. Την υπ αριθ. 70/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας υδρονομέων (ΑΔΑ: 9ΩΙΗ46ΜΓΘ5-ΝΒΥ).
 10. Την αριθ. πρωτ. 2190/09.03.2023 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου, για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού.
 11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δήμου μας.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Υδρονομείς Άρδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αρδευτική περίοδο 2023, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να υποβάλλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 25.04.2023 έως 01.05.2023.

Ο συνολικός αριθμός θέσεων που καθορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο για την εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και διαφύλαξης των αρδευτικών έργων είναι οχτώ (8) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά/τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο και τόπο απασχόλησης:

Α/ΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΟΛΗΣΗΣ
1ΥΕ  Υδρονομέων άρδευσης Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  Κοινότητας ΠαρακοίλωνΑπό την ημερομηνία πρόσληψης και για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) μήνες  κατ’ ανώτατο όριο εντός της αρδευτικής περιόδου
2ΥΕ  Υδρονομέων άρδευσης Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόνταΚοινότητα ΑνεμώτιαςΑπό την ημερομηνία πρόσληψης και για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) μήνες  κατ’ ανώτατο όριο εντός της αρδευτικής περιόδου
3ΥΕ  Υδρονομέων άρδευσης Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  Κοινότητα ΦίλιαςΑπό την ημερομηνία πρόσληψης και για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) μήνες  κατ’ ανώτατο όριο εντός της αρδευτικής περιόδου
4ΥΕ  Υδρονομέων άρδευσης Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  Κοινότητα ΒασιλικώνΑπό την ημερομηνία πρόσληψης και για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) μήνες  κατ’ ανώτατο όριο εντός της αρδευτικής περιόδου
5ΥΕ  Υδρονομέων άρδευσης Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  Κοινότητας ΕρεσούΑπό την ημερομηνία πρόσληψης και για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) μήνες  κατ’ ανώτατο όριο εντός της αρδευτικής περιόδου
6ΥΕ  Υδρονομέων άρδευσης Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  Κοινότητας ΠαρακοίλωνΑπό την ημερομηνία πρόσληψης και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες κατ’ ανώτατο όριο εντός της αρδευτικής περιόδου
7ΥΕ  Υδρονομέων άρδευσης Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  Κοινότητας ΕρεσούΑπό την ημερομηνία πρόσληψης και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες κατ’ ανώτατο όριο εντός της αρδευτικής περιόδου
8ΥΕ  Υδρονομέων άρδευσης Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  Κοινότητας ΚάπηςΑπό την ημερομηνία πρόσληψης και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες κατ’ ανώτατο όριο εντός της αρδευτικής περιόδου

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η αρδευτική περίοδος καθορίστηκε με την αριθ. 70/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου ως εξής:

Α) από 15.04.2023 έως 15.11.2023 για την Δ.Ε. Ερεσού – Αντίσσης, και

Β) από 15.05.2023 έως 15.10.2023 για τις λοιπές Δ.Ε. του Δήμου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65ο έτος, στην περίπτωση δε που έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του, και μέχρι το ανώτατο όριο που κατά τα προεκτεθέντα είναι το 65ο έτος, για την πρόσληψη απαιτείται ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου, ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρηση τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης τους και κατόπιν σχετικής αίτησης προς τον Φορέα.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 1. Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού ΙΒΑΝ.
 2. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος.
 3. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (κατ’ ελάχιστον)
 4. Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το ΕΦΚΑ, (μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr ή του δικτυακού τόπου www.efka.gov.gr  με τη χρήση των κωδικών taxis net).
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι:

  α) γνωρίζουν καλά ανάγνωση και γραφή και δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται την στέρηση της ικανότητάς τους για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή,

  β) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07,

  γ) έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

 δ) το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 και το εδάφιο ιε της παραγράφου 2 του άρθρου 41 και το εδάφιο ιε της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου, συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παρ.9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμο  https://www.mwlesvos.gr.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους μαζί με όλα τα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο ή να αποστέλλονται στο email prosopikou@mwlesvos.gr, βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της ανάρτησης της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δυτικής Λέσβου. 

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί: Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» που συμπληρώνουν και υποβάλλουν οι υποψήφιοι

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΒΕΡΡΟΣ