Προκηρύξεις

Προκήρυξη διαγωνισού για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αινιαλού -παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις : του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόνραμμα Καλλικράτης. του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». των άρθρων 154 έως και 158 του Ν. 4600/2019 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/9.3.2019) «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ […]
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για αξιοποίηση Γεωθερμικού πεδίου Πολιχνίτου»
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την  αμοιβή υπηρεσίας «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για αξιοποίηση Γεωθερμικού πεδίου Πολιχνίτου », προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού  23.400,00 € βάσει της αριθμ.  34/2020 μελέτης του τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής  του Δήμου Δυτικής Λέσβου Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά (είτε ανά ομάδα […]
Προμήθεια λαμπτήρων-φωτιστικών σωμάτων και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια λαμπτήρων-φωτιστικών σωμάτων και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού». ◊ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού. ◊ Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής κατά τμήμα – […]
Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των δημοτικών πλαζ Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των δημοτικών πλαζ Δήμου Δυτικής Λέσβου”, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 22.000,00€ βάσει της αριθμ. 45/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολ/μιας .  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί: Α. α) η […]
Προμήθεια Σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια: Σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα”, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 21.798,91€ βάσει της αριθμ. 30/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολ/μιας .  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 198/2020 απόφαση ανάληψης […]
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοσκιάστρων κτηρίων διοικητικών
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει εκ νέου, λόγω μη κατάθεσης προσφοράς σε προηγούμενη   πρόσκληση ενδιαφέροντος με αριθμ.πρωτ 5269/14-05-2020,  στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοσκιάστρων κτηρίων διοικητικών υπηρεσιών “, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 12.065,85 € βάσει της αριθμ. 10/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , τμήμα Η/Μ Έργων […]
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοσκιάστρων κτηρίων διοικητικών
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοσκιάστρων κτηρίων διοικητικών υπηρεσιών “, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 12.065,85 € βάσει της αριθμ. 10/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , τμήμα Η/Μ Έργων και Συντηρήσεων .  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί […]
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού επτά (07) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Λέσβου Αναλυτικά : Η ΠροκήρυξηΗ Αίτηση
Εργασία της επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης (ΕΕΤΥ) των υποδομών πληροφορικής κ.λ.π του Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την  εργασία της επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης (ΕΕΤΥ) των υποδομών πληροφορικής κ.λ.π   του Δήμου  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού  18.000,00 € βάσει της αριθμ.  7/2020 μελέτης του τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής  του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν […]
  • Kατηγορίες