Προκηρύξεις

Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των δημοτικών πλαζ Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των δημοτικών πλαζ Δήμου Δυτικής Λέσβου”, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 22.000,00€ βάσει της αριθμ. 45/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολ/μιας .  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί: Α. α) η […]
Προμήθεια Σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια: Σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα”, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 21.798,91€ βάσει της αριθμ. 30/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολ/μιας .  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 198/2020 απόφαση ανάληψης […]
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοσκιάστρων κτηρίων διοικητικών
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει εκ νέου, λόγω μη κατάθεσης προσφοράς σε προηγούμενη   πρόσκληση ενδιαφέροντος με αριθμ.πρωτ 5269/14-05-2020,  στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοσκιάστρων κτηρίων διοικητικών υπηρεσιών “, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 12.065,85 € βάσει της αριθμ. 10/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , τμήμα Η/Μ Έργων […]
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοσκιάστρων κτηρίων διοικητικών
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “προμήθεια και τοποθέτηση ηλιοσκιάστρων κτηρίων διοικητικών υπηρεσιών “, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 12.065,85 € βάσει της αριθμ. 10/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , τμήμα Η/Μ Έργων και Συντηρήσεων .  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί […]
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού επτά (07) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Λέσβου Αναλυτικά : Η ΠροκήρυξηΗ Αίτηση
Εργασία της επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης (ΕΕΤΥ) των υποδομών πληροφορικής κ.λ.π του Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την  εργασία της επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης (ΕΕΤΥ) των υποδομών πληροφορικής κ.λ.π   του Δήμου  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού  18.000,00 € βάσει της αριθμ.  7/2020 μελέτης του τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής  του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν […]
Υπηρεσία προετοιμασίας των φακέλων για υποβολή προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την  υπηρεσία προετοιμασίας των φακέλων για υποβολή προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού  23.400,00 € βάσει της αριθμ.  3/2020 μελέτης του τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής  του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά (είτε ανά ομάδα είτε […]
Προμήθεια πλαστικών δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με την από 08/04/2020 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου και την υπ’ αριθμό 510/2020 απόφαση Δημάρχου, ως εξής:   ● Προμήθεια πλαστικών δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου, συνολικού ποσού 1.989,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%.    Το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη […]
  • Kατηγορίες