Συνοπτικός πίνακας προϋπολογισμού 1.9.2019_31.12.2019

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός