Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κινητή τηλεφωνία

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: "Κινητή Τηλεφωνία", προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 18.144,00€  βάσει της αριθμ. 2/2020 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Πρ/σμου- Λογιστηρίου- Προμηθειών) του Δήμου Δυτικής Λέσβου.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά (όπως αναφέρεται στην αριθμ. 2/2020 συνημμένη μελέτη) με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου έως και την Παρασκευή 28 -02-2020 και ώρα 13:00 μ.μ.