Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 3.942,90€ βάσει της αριθμ. 1/2020 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών) του Δήμου Δυτικής Λέσβου.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί  φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά (όπως αναφέρονται στην αριθμ. 1/2020 συνημμένη μελέτη) με υπογραφή και σφραγίδα της  επωνυμίας τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου έως και τις 03-03-2020 και ώρα 13:00 μ.μ.