Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 2.996,66€ βάσει της αριθμ. 5/2019 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών) του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά (όπως αναφέρονται στην αριθμ. 5/2019 συνημμένη μελέτη) με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου ή μέσω fax ή e-mail έως καί τις 19-12-2019 καί ώρα 11:00 π.μ.

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη