Προμήθεια Υλικών για την Αποκατάσταση του Δικτύου Άρδευσης

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας Υλικών για την Αποκατάσταση του Δικτύου Άρδευσης , προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 20.000,00 € με Φ.Π.Α βάσει της αριθμ.19/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς η οποία θα είναι σύμφωνη με την αριθμ. 19/2019 μελέτη στο πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου   έως την   20/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη