Προμήθεια κλιματιστικών και συσκευών ψύξης και θέρμανσης

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλιματιστικών και συσκευών ψύξης και θέρμανσης , προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 8.160,00 € με Φ.Π.Α βάσει της αριθμ.21/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας ,τμήμα Η/Μ έργων του Δήμου Δυτικής Λέσβου.  

Παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς η οποία θα είναι σύμφωνη με την αριθμ. 21/2019 μελέτη στο πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου ή μέσω fax ή e-mail έως την 20/12/2019 και ώρα 12:30μ.μ.

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη