Προμήθεια κιγκλιδωμάτων, σιδηρών σωλήνων και συν. ειδικών κ.λ.π. για τις ανάγκες των έργων Οδοποιίας

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια  ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ,ΣΙΔΗΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ.ΕΙΔΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ για το έτος 2019 προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 500,00 € βάσει της αριθμ.25/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 26 /2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΑΦ546ΜΓΘ5-1ΗΘ  και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης .

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά (είτε ανά ομάδα είτε στο σύνολο όπως αναφέρονται στην συνημμένη τεχνική περιγραφή) με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου ή μέσω fax ή e-mail έως και την 16 -12-2019 και ώρα   11:00   πμ.


Αναλυτικά :

Η Πρόσκληση
Η Μελέτη
Το έντυπο Οικ. Προσφοράς