Προμήθεια διπλότυπων είσπραξης και γραμματίων είσπραξης για τις ανάγκες λειτουργίας της Ταμειακής Υπηρεσίας

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας διπλότυπων είσπραξης και γραμματίων είσπραξης για τις ανάγκες λειτουργίας της Ταμειακής Υπηρεσίας, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 795,60€ βάσει της αριθμ. 1/2019 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Δυτικής Λέσβου

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου ή μέσω fax ή e-mail έως και την 24-10-2019 και ώρα   11:00 μ.μ.