Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 17/2019 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου και την υπ’ αριθμό 587/23-12-2019 απόφαση Δημάρχου, ως εξής:

Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού, συνολικού ποσού 6.263,34 ευρώ με ΦΠΑ 17%.

  Το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί οι Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό: (α) 121/2019 ποσού 1.100 ευρώ, (β) 123/2019 ποσού 3.700 ευρώ, (γ) 127/2019 ποσού 1.400 ευρώ και (δ) 128/2019 ποσού 100 ευρώ.

   Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την 27/12/2019.

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη
Η Απόφαση Δημάρχου