Προμήθεια  ενημερωτικών πινακίδων, επιγραφών κ.λ.π

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας Προμήθεια  ενημερωτικών πινακίδων, επιγραφών κ.λ.π   βάσει της αριθμ. 31/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Η/Μ Εργων του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο των ειδών όπως αναφέρονται στην αριθμ. 24/2019 μελέτη , με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου   έως και την 23 -12-2019 και ώρα 11:00   π.μ.

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη