Περίληψη Διακήρυξης Μειοδοτικού Διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου Δήμου Δυτικής Λέσβου

Αναλυτικότερα στο συνημμένο έγγραφο 

Περίληψη Διακήρυξης