Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Δυτικής Λέσβου,αναθέτοντας σε αυτούς την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων (πλην χρηματικών ενταλμάτων), πιστοποιητικών και βεβαιώσεων «με εντολή Δημάρχου».

Αναλυτικά η απόφαση