Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανηματών του Δήμου Δυτικής Λέσβου

 

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την μίσθωση ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 23.400,00 € βάσει της αριθμ. 14/2019 μελέτης του τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής  του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά (είτε ανά ομάδα είτε στο σύνολο όπως αναφέρονται στην συνημμένη τεχνική περιγραφή) με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου ή μέσω fax ή e-mail έως και την 24-12-2019 και ώρα   11:00 π.μ.

Αναλυτικά:
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη