Εργασία κλαδέματος υψηλών δένδρων Δήμου

Ο Δήμος Δυτικής  Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την <<Εργασία κλαδέματος υψηλών δένδρων Δήμου »  ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.854,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της από 6/ 2019 Μελέτης της   Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του  Δήμου Δυτικής Λέσβου ή μέσω fax ή e-mail έως και την 24-12-2019 και ώρα   11:00 π.μ.

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη

.