Γνωστόποιηση μιας θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου

 Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου έχοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ως ισχύει.

  • Την εγκύκλιο αριθ. 55/74802/29-12-2010 «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων»

  • Τον Μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου Δυτικής Λέσβου (Α.Π 42860 από 6-8-2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).

  • Το γεγονός ότι στο Δήμο Δυτικής Λέσβου συνίσταται επτά (07) θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών λόγω του ότι στους Δήμους με 7 Α/Δημάρχους συνιστώνται επτά (07) θέσεις.


         Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση:

  • Μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου, ο οποίος θα απασχολείται στο Δήμο με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα Αρχιτεκτονικής, Τεχνικών Μελετών, Τεχνικών Έργων, Βελτίωσης Ανθρωπογενούς και Φυσικού Περιβάλλοντος.
Αναλυτικά : Η Γνωστοποιήση