Αρ. πρόσκλησης 3/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Λέσβου (01.11.2019)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής με βάση το Άρθρο 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καλλονής την Δευτέρα 25 Νοεβρίου 2019 και ώρα 10:30 μ. μ.  με τα παρακάτω θέματα διάταξης.