Αρ. πρόσκλησης 1/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δυτικής Λέσβου (16.01.2020)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με βάση το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καλλονής, την 16ην Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12.00’ με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.