Αρ. πρόσκλησης 1/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Λέσβου (09.10.2019)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής με βάση το Άρθρο 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καλλονής την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00 μ. μ.  με τα παρακάτω θέματα διάταξης.